หน้าแรก
ค้นหางานด่วน
ค้นหาประวัติ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้ประกอบการในการใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM เพื่อให้สมาชิกต่อองค์กรของสมาชิกผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้ บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลาง เพื่อชุมชนของคนทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดย JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อตกลง เงื่อนไขเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้1. คำจำกัดความ

ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ

1.1

“การโฆษณา” หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใดๆ และรวมถึงการโฆษณาในแบบต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ JOBBKK.COM

1.2

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM

1.3

“สมาชิกผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้สมัครงานกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

1.4

“สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้ประกอบการกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

1.5

“ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ

1.6

“JOBBKK.COM” หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

2. ขอบเขตการใช้บริการ

2.1

สมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกสมาชิกผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกสมาชิกผู้ประกอบการท่านนั้น โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.2

สมาชิกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯ (ทุกประเภท เช่น ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น) ธุรกิจขายตรง แบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต สถาบันการ เงินต่างๆ หรือธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่สามารถ ใช้บริการของ JOBBKK.COM ได้ หาก ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมา แล้วข้างต้นได้แอบแฝง เข้าใช้บริการ JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.3

สมาชิกผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 และ 2.3.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้ารวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.3.1

สมาชิกผู้ประกอบการทำการค้นประวัติสมาชิกผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากกว่า 150 ประวัติ ต่อ 1 วัน หรือสมาชิกผู้ประกอบการไม่ ได้มีการประกาศรับสมัครงานใดๆ เลย

2.3.2

หรือมีการค้นประวัติสมาชิกผู้ประกอบการที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมาชิกผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครไว้ มีการร้องเรียน จากสมาชิกผู้ประกอบการ ว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้ประกอบการได้ ระบุ ไว้ในประวัติ อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นสาขาอาชีพหรือประเภทธุรกิจที่สมาชิกผู้ประกอบการไม่พึงประสงค์จะเข้าทำงานด้วย

2.3.3

แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแต่อย่างใด

2.3.4

โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุ ให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น

2.4

สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้ประกอบการ จะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ในระเบียบการสมัครสมาชิกฯ เช่น สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ, ภ.พ. 20 ให้โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิก ผู้สมัครงานไม่ส่งเอกสาร หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้ บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการ เตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.5

สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิในการใช้บริการประกาศตำแหน่งงาน, ค้นประวัติผู้สมัครงานตาม จำนวนและระยะ เวลาในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ, ราคา, ของแถม และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

2.6

สมาชิกผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายสามารถทำนิติกรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สมาชิกผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างถูกต้องแล้ว

3. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ

3.1

สามารถอัพเดตตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเอง ( 2 ครั้ง/วัน )

3.2

สามารถประกาศตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

3.3

สามารถค้นประวัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.4

สามารถดูสถิติและดาวน์โหลดรายงาน Performance Report

3.5

สามารถดูระบบจัดการใบสมัครงาน Job Matching

3.6

สามารถเลือกรับใบสมัครงานทาง Email (ที่ท่านสมาชิกผู้ประกอบการมีการระบุ) หรือ เลือกจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM

3.7

สามารถค้นประวัติได้ตามจำนวนและระยะเวลา ตามวันหมดอายุการใช้งานที่ได้มีการระบุ

3.8

สามารถดูข้อมูลการติดต่อผู้สมัครงานที่ออนไลน์ ในระบบเว็บไซต์ JOBBKK.COM (ยกเว้นบริการเสริม)

3.9

สามารถเพิ่มโลโก้บริษัท , แผนที่ และ Link ไปยังเว็บไซต์บริษัทของท่านได้

3.10

สามารถเข้าใช้งานระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการ เข้าใช้งานแต่ละครั้ง ท่านสมาชิกผู้ประกอบการไม่สามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ในเวลาเดียวกัน

3.11

สามารถรองรับการใช้งานทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

4. ด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ JOBBKK.COM รองรับมาตรฐานสูงสุดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL Certificate)

5. ขอบเขตความรับผิดชอบ

5.1

JOBBKK.COM ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

5.2

JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์ ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และอัคคีภัย

6. การละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ JOBBKK.COM ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์/และสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพ รูปภาพกราฟฟิก งานออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดคัดลอก ปลอมแปลง นำไป ผลิตซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากกระทำ การใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ JOBBKK.COM จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์

7. การเปิดเผยข้อมูล

สมาชิกผู้ประกอบการตกลงและยินยอมให้ JOBBKK.COM เปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้ JOBBKK.COM หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM ได้ในกรณีต่อไปนี้

7.1

ข้อมูลประวัติ ข้อมูลการสมัครงาน ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดของสมาชิกผู้สมัคางานจะถูกเปิดเผยต่อสมาชิกผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เมื่อสมาชิกผู้ประกอบการดังกล่าวใช้สิทธิในระหว่างการเป็นสมาชิก

7.2

ข้อมูลของสมาชิกผู้ประกอบการจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลทั่วไปทราบเฉพาะในส่วนที่สมาชิกผู้ประกอบการต้องการให้เปิดเผย

7.3

ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของสมาชิกผู้ประกอบการจะเปิดเผยต่สมาชิกผู้สมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM ในระหว่างการเป็นสมาชิก

7.4

ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานที่สมาชิกผู้ประกอบการได้ส่งให้แก่ JOBBKK.COM หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM หากมี ชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภายในของสมาชิกผู้ประกอบการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น สมาชิกผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงาน ในการนี้ JOBBKK.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้

7.5

สมาชิกผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่า JOBBKK.COM อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกผู้ประกอบการตามคำสั่งหรือหมายศาล หรือเมื่อได้รับคำร้องจากองค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล

8.1

JOBBKK.COM มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการโดยสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ คลิก

8.2

สมาชิกผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่าน อาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกผู้ประกอบการต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ เบอร์โทร 02-514-7474 อีเมล [email protected] ทันที

8.3

สมาชิกผู้ประกอบการ สามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล รวมถึงขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่ตนได้ส่งให้ แก่ JOBBKK.COM หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าที่ เบอร์โทร 02-514-7474 อีเมล [email protected] โดย JOBBKK.COM จะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ แต่สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปยังช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น JOBBKK.COM จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

8.4

สมาชิกผู้ประกอบการสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ที่เมนูตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ เบอร์โทร 02-514-7474 อีเมล [email protected] ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีผลให้สมาชิกผู้ประกอบการไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบน JOBBKK.COM ได้อีก

8.5

JOBBKK.COM ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังจากลบบัญชีสมาชิกผู้ประกอบการ หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวมใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล JOBBKK.COM ยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้หางานต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

8.6

นอกจากกรณีตามข้อ 6.5 JOBBKK.COM มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ประกอบการบางประการในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี แม้ว่า JOBBKK.COM จะดำเนินการลบหรือทำลาย บัญชีผู้ใช้งานหรือข้อมูลของท่านตามข้อ 6.5 ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำอันเกิดจากพฤติกรรมการใช้บริการของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในระบบ JOBBKK.COM

8.7

สมาชิกผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของสมาชิกผู้ประกอบการนั้น

9. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

JOBBKK.COM ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นเว็บไซต์ สมัครงานสื่อกลางระดับคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หากพบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อม เสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีให้ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือ สมาชิกผู้ประกอบการเข้าใจและยอมรับตาม “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ” เป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ JOBBKK.COM ในทุกกรณี จึงได้ตกลง ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

10. กฎหมายที่ใช้

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

หางานตามสาขาอาชีพ

หางานตามพื้นที่

เกี่ยวกับเรา

log-footer

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต ดี ชั้น 5
ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

  • ฝ่ายบริการลูกค้า : จันทร์-เสาร์ 8:30-18:00 น.
    โทร : 02-514-7474 แฟ็กซ์ 02-514-7447
    อีเมล : [email protected], [email protected]

  • App Store
  • Google Play
  • AppGallery

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top