หน้าแรก
ค้นหางานด่วน
ค้นหาประวัติ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้สมัครงานในการใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM เพื่อให้สมาชิกต่อองค์กรของสมาชิกผู้ประกอบการอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกผู้สมัครงานได้มีโอกาสทำงานตรงกับสาขา วิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ และ/หรือตรงกับความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้ บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลาง เพื่อชุมชนของคนทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดย JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อตกลง เงื่อนไขเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้1. คำจำกัดความ

ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ

1.1

“การโฆษณา” หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใดๆ และรวมถึงการโฆษณาในแบบต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ JOBBKK.COM

1.2

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM

1.3

“สมาชิกผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้สมัครงานกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

1.4

“สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้ประกอบการกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

1.5

“ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ

1.6

“JOBBKK.COM” หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

2. ขอบเขตการใช้บริการ

2.1

สมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกสมาชิกผู้สมัครงานท่าน นั้น โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

3. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน

3.1

สามารถเลือกสร้างแบบเรซูเม่ได้ด้วยตัวเอง

3.2

สามารถสร้าง/แก้ไขเรซูเม่ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

3.3

สามารถเลือกตั้งค่าสถานะความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง

3.4

สามารถเลือกตั้งค่าเปิดปิด ออนไลน์/ออฟไลน์ เรซูเม่ได้ด้วยตัวเอง

3.5

สามารถตรวจสอบประวัติการสมัครงานทั้งหมด

3.6

สามารถทำการเลือกจัดเก็บงานที่สนใจได้

3.7

สามารถตรวจสอบประวัติการเปิดดูเรซูเม่ iCheck

3.8

สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่ตรงตามคุณสมบัติ Job Matching

3.9

สามารถตรวจสอบสถานะการขอเปิดดูเรซูเม่

3.10

สามารถรับข่าวสารประกาศรับสมัครงาน/กิจกรรมจาก JOBBKK.COM

3.11

สามารถเข้าใช้งานระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการเข้าใช้งานแต่ละครั้ง ท่านสมาชิกผู้สมัครงานไม่สามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน

4. หน้าที่ของสมาชิกผู้สมัครงาน

4.1

ในกรณีที่สมาชิกผู้สมัครงาน เป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่มีสถานะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส จะต้องมีผู้ปกครองร่วมพิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ด้วย

4.2

สมาชิกผู้สมัครงาน จะรักษาไว้ซึ่งความลับและไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ JOBBKK.COM ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

4.3

สมาชิกผู้สมัครงาน ฝืนข้อ 4.1 หรือ 4.2 ข้างต้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกผู้สมัครงาน และ/หรือ ผู้ปกครองของบุคคลที่กล่าวข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

5. ประวัติผู้สมัคร ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ

หากสมาชิกผู้สมัครงาน ทำการบันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติ JOBBKK.COM หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ไว้กับ JOBBKK.COM

5.1

การบริการเก็บรักษาประวัติ JOBBKK.COM หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ และส่งให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้สมัครงาน เพื่อส่งต่อให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ บริษัทมีหน้าที่เพียงแต่ส่งมอบประวัติ JOBBKK.COM หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานเท่านั้น

5.2

สมาชิกผู้ประกอบการสามารถค้นหาประวัติ JOBBKK.COM ได้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับประกันถึงจำนวนประวัติ JOBBKK.COM ขั้นต่ำที่จะถูกค้นหาหรือถูกติดต่อโดยผู้ประกอบการ หรือส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละวัน

5.3

สมาชิกผู้ประกอบการอาจส่งต่อประวัติ JOBBKK.COM หรือใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้สมาชิกผู้สมัครงาน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. ด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ JOBBKK.COM รองรับมาตรฐานสูงสุดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL Certificate)

7. ขอบเขตความรับผิดชอบ

7.1

JOBBKK.COM ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก

7.2

JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์ ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และอัคคีภัย

8. การละเมิดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ JOBBKK.COM ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์/และสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพ รูปภาพ กราฟฟิก งานออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดคัดลอก ปลอมแปลง นำไป ผลิตซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากกระทำ การใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตทางเว็บไซต์ JOBBKK.COM จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์

9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูล

9.1

JOBBKK.COM มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้สมัครงานโดยสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ คลิก

9.2

สมาชิกผู้สมัครงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่าน อาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกผู้สมัครงานต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ เบอร์โทร 02-514-7474 อีเมล [email protected] ทันที

9.3

สมาชิกผู้สมัครงาน สามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล รวมถึงขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่ตนได้ส่งให้ แก่ JOBBKK.COM หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าที่ เบอร์โทร 02-514-7474 อีเมล [email protected] โดย JOBBKK.COM จะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ แต่สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปยังช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น JOBBKK.COM จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

9.4

สมาชิกผู้สมัครงานสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ที่เมนูตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ เบอร์โทร 02-514-7474 อีเมล [email protected] ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจมีผลให้สมาชิกผู้สมัครงานไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบน JOBBKK.COM ได้อีก

9.5

JOBBKK.COM ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังจากลบบัญชีสมาชิกผู้สมัครงาน หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล JOBBKK.COM ยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้หางานต่อเป็นระยะเวลา 90 วัน อันเนื่องมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย

9.6

JOBBKK.COM มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้สมัครงานบางประการในระบบต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี แม้ว่า JOBBKK.COM จะดำเนินการลบหรือทำลาย ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำความผิดซ้ำอันเกิดจากพฤติกรรมการใช้บริการของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่อาจเกิดขึ้นซ้ำในระบบ JOBBKK.COM

9.7

สมาชิกผู้สมัครงานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการระงับข้อพิพาท แต่เพียงผู้เดียวหากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของสมาชิกผู้สมัครงานนั้น

10. การประชาสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตลาด

10.1

JOBBKK.COM จะส่งอีเมลทางการตลาด เช่น อีเมลประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ JOBBKK.COM อีเมลแนะนำตำแหน่งงานที่น่าสนใจ ฯลฯ ซึ่งสมาชิกผู้สมัครงานสามารถยกเลิกการรับอีเมลทางการตลาดได้ โดยการยกเลิกการรับข่าวสาร ผ่านช่องทางอีเมล ได้ที่เมนูตั้งค่า

10.2

JOBBKK.COM จะเก็บข้อมูลในส่วนของสถิติการเข้าดูอีเมลทางการตลาดเพื่อพัฒนาและนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน

10.3

JOBBKK.COM จะใช้ข้อมูลจากประวัติสมาชิกผู้สมัครงานมาใช้วิเคราะห์เชิงการตลาดเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับ ความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน

10.4

JOBBKK.COM จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JOBBKK.COM เพื่อออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JOBBKK.COM ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

10.5

JOBBKK.COM อาจมีการติดต่อสมาชิกผู้สมัครงานเพื่อขอข้อเสนอแนะการให้บริการหรือการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการของ JOBBKK.COM ต่อไป

11. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

JOBBKK.COM ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้สมัครงานทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นเว็บไซต์ สมัครงานสื่อกลางระดับคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หากพบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อม เสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีให้ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือ สมาชิกผู้สมัครงานเข้าใจและยอมรับตาม “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ” เป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ JOBBKK.COM ในทุกกรณี จึงได้ตกลง ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

12. กฎหมายที่ใช้

เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

หางานตามสาขาอาชีพ

หางานตามพื้นที่

เกี่ยวกับเรา

log-footer

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต ดี ชั้น 5
ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

  • ฝ่ายบริการลูกค้า : จันทร์-เสาร์ 8:30-18:00 น.
    โทร : 02-514-7474 แฟ็กซ์ 02-514-7447
    อีเมล : [email protected], [email protected]

  • App Store
  • Google Play
  • AppGallery

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top