• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
Thailand Privilege Card Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่แผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย
หน้าที่หลัก ทำหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย gssa รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและให้ข้อมูลตัวแทนจำหน่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามยอดขาย ดูแลให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำแก่ตัวแทนจำหน่ายให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดต่อและให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย เป้าหมาย เพื่อบริหารให้ตัวแทนจำหน่ายมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ลักษณะงานที่ทำ ๑ ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย gssa เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายของตัวแทนฯ ๒ ช่วยในการดำเนินงานในการจัดเตรียมเอกสารสัญญาตัวแทนจำหน่าย gssa ๓ ติดต่อประสานงานและตอบคำถามเบื้องต้นให้กับตัวแทนจำหน่าย gssa ๔ ให้คำแนะนำและแก้ปัญหากรณีตัวแทนจำหน่าย gssa มีอุปสรรคในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๕ สรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่าย ๖ ให้คำแนะนำช่วยเหลือด้านอื่นๆแก่ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ๗ ตรวจสอบข้อมูลเอกสารผู้สมัครเพื่อส่งต่อแผนกรัฐกิจสัมพันธ์และกับแผนกสนับสนุนการขายดำเนินการต่อ งานด้านการสนับสนุน ๑ ประสานกับหน่วยงานหลักอื่นๆของบริษัทฯเพื่ออำนวยในงานขาย ๒ จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายประจำเดือน ๓ ให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาด้านงานขายในหน่วยงานอื่นๆ ๔ จัดทำบันทึก หนังสือ รายงานการประชุมและหรือเอกสารต่างๆที่ใช้ภายในฝ่าย ๕ ให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย ๖ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือในงานกิจกรรมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๗ ติดตามกระบวนการและความคืบหน้าลูกค้าที่มาจากตัวแทนจำหน่ายเพื่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง ๘ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้สนใจ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
นนทบุรี , บางบัวทอง
บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
1 วางแผนกิจกรรมทางการตลาดทั้งปีของบริษัท 2 จัดทำเครื่องมือการขาย การสื่อสารทุกช่องทาง 3 เสนอรูปแบบ พัฒนา สินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ 4 อัพเดรดข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ในทุกช่องทางที่มีทั้ง on line and off line 5 ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร สำหรับทุกกิจกรรม ทางการตลาด เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 6 ประเมินผลกิจกรรมเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลและเป็นแนวทางในการทำงานครั้งต่อไป 7 สำรวจตลาด อัพเดรดสถานการณ์ และหาข้อมูลสำหรับคู่แข่งที่เกิดขึ้นในตลาด 8 นำเสนอผลงานในเดือนที่ผ่านมาต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด 9 ทำสรุปยอดขายและหาวิธีเพิ่มยอดขายให้องค์กร 10 ติดตาม ปรับปรุง สถานการณ์ทางการตลาดด้าน online & digital ศึกษาคู่แข่งและกลยุทธ์ของคู่แข่ง และนำเสนอข้อมูลของคู่แข่งใหม่ๆ 11 วางแผนการทำโฆษณา online 12 สามารถทำ multi media ได้ดี
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 249 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top