สมัครสมาชิกผู้สมัครงานฟรีกับ JOBBKK.COM

*สำหรับผู้สมัครงานเท่านั้น

สมัครสมาชิกผ่านอีเมล

ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
อีเมล :
ยืนยันอีเมล :

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานในการใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM เพื่อให้สมาชิกต่อองค์กรของสมาชิกผู้ประกอบการอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกผู้สมัครงานได้มีโอกาสทำงานตรงกับสาขา วิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถ และ/หรือตรงกับความต้องการของสมาชิกผู้สมัครงาน ดังนั้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานการให้ บริการอย่างมีคุณภาพของสื่อกลาง เพื่อชุมชนของคนทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โดย JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ข้อตกลง เงื่อนไขเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คำจำกัดความ
ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “คำ” ต่อไปนี้ จะมีความหมายตามที่ระบุ คือ
1.1 “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใดๆ และรวมถึงการโฆษณาในแบบต่างๆ ที่ปรากฏบน เว็บไซต์ JOBBKK.COM
1.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM
1.3 “สมาชิกผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้สมัครงานกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.4 “สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้ประกอบการกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.5 “ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ
1.6 “JOBBKK.COM” หมายถึง บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
2. ขอบเขตการใช้บริการ
2.1 สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้สมัครงานท่าน นั้น โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.2 สมาชิกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯ (ทุกประเภท เช่น ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น) ธุรกิจขายตรง แบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต สถาบันการ เงินต่างๆ หรือธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่สามารถ ใช้บริการของ JOBBKK.COM ได้ หาก ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมา แล้วข้างต้นได้แอบแฝง เข้าใช้บริการ JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.3 สมาชิกผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 และ 2.3.4 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้ารวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.3.1 สมาชิกผู้ประกอบการทำการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากกว่า 150 ประวัติ ต่อ 1 วัน หรือสมาชิกผู้ประกอบการไม่ ได้มีการประกาศรับสมัครงานใดๆ เลย

2.3.2 หรือมีการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมาชิกผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครไว้ มีการร้องเรียน จากสมาชิกผู้สมัครงาน ว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ ระบุ ไว้ในประวัติ อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นสาขาอาชีพหรือประเภทธุรกิจที่สมาชิกผู้สมัครงานไม่พึงประสงค์จะเข้าทำงานด้วย

2.3.3 แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแต่อย่างใด

2.3.4 โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุ ให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่น


2.4 สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ในระเบียบการสมัครสมาชิกฯ เช่น สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ, ภ.พ. 20 ให้โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิก ผู้สมัครงานไม่ส่งเอกสาร หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้ บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการ เตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

2.5 สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะได้รับสิทธิในการใช้บริการประกาศตำแหน่งงาน, ค้นประวัติผู้สมัครงานตาม จำนวนและระยะ เวลาในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ, ราคา, ของแถม และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
3. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ
3.1 สามารถอัพเดตตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเอง ( 2 ครั้ง/วัน )
3.2 สามารถประกาศตำแหน่งงานได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
3.3 สามารถค้นประวัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3.4 สามารถดูสถิติและดาวน์โหลดรายงาน Performance Report
3.5 สามารถดูระบบจัดการใบสมัครงาน Job Matching
3.6 สามารถเลือกรับใบสมัครงานทาง Email (ที่ท่านสมาชิกผู้ประกอบการมีการระบุ) หรือ เลือกจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM
3.7 สามารถค้นประวัติได้ตามจำนวนและระยะเวลา ตามวันหมดอายุการใช้งานที่ได้มีการระบุ
3.8 สามารถดูข้อมูลการติดต่อผู้สมัครงานที่ออนไลน์ ในระบบเว็บไซต์ JOBBKK.COM (ยกเว้นบริการเสริม)
3.9 สามารถเพิ่มโลโก้บริษัท , แผนที่ และ Link ไปยังเว็บไซต์บริษัทของท่านได้
3.10 สามารถเข้าใช้งานระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการ เข้าใช้งานแต่ละครั้ง ท่านสมาชิกผู้ประกอบการไม่สามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ในเวลาเดียวกัน
3.11 สามารถรองรับการใช้งานทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
4. การให้บริการสิทธิประโยชน์หลัก สำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน
4.1 สามารถเลือกสร้างแบบเรซูเม่ได้ด้วยตัวเอง
4.2 สามารถสร้าง/แก้ไขเรซูเม่ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
4.3 สามารถเลือกตั้งค่าสถานะความเป็นส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง
4.4 สามารถเลือกตั้งค่าเปิดปิด ออนไลน์/ออฟไลน์ เรซูเม่ได้ด้วยตัวเอง
4.5 สามารถตรวจสอบประวัติการสมัครงานทั้งหมด
4.6 สามารถทำการเลือกจัดเก็บงานที่สนใจได้
4.7 สามารถตรวจสอบประวัติการเปิดดูเรซูเม่ iCheck
4.8 สามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่ตรงตามคุณสมบัติ Job Matching
4.9 สามารถตรวจสอบสถานะการขอเปิดดูเรซูเม่
4.10 สามารถรับข่าวสารประกาศรับสมัครงาน/กิจกรรมจาก JOBBKK.COM
4.11 สามารถเข้าใช้งานระบบ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งสามารถใช้งาน ได้ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการเข้าใช้งานแต่ละครั้ง ท่านสมาชิกผู้สมัครงานไม่สามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกัน
5. ด้านความปลอดภัย
เว็บไซต์ JOBBKK.COM รองรับมาตรฐานสูงสุดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต (SSL Certificate)
6. ขอบเขตความรับผิดชอบ
6.1 JOBBKK.COM ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือความผิดพลาดของสมาชิกเอง หรือจากบุคคลภายนอก
6.2 JOBBKK.COM ขอสงวนสิทธิ์ชดเชยการใช้งานตามดุลยพินิจ หากเกิดความผิดพลาดจากระบบเว็บไซต์ ยกเว้นกรณี ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ และอัคคีภัย
7. การละเมิดลิขสิทธิ์
เว็บไซต์ JOBBKK.COM ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์/และสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาบทความ ข้อความ ภาพ รูปภาพ กราฟฟิก งานออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ทั้งหมด หากบุคคลใดคัดลอก ปลอมแปลง นำไป ผลิตซ้ำ หรือปรับเปลี่ยนดัดแปลง เพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นหากกระทำ การใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ JOBBKK.COM จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์
8. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
JOBBKK.COM ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นเว็บไซต์ สมัครงานสื่อกลางระดับคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หากพบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อม เสียต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีให้ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือ สมาชิกผู้สมัครงานเข้าใจและยอมรับตาม "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ" เป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ JOBBKK.COM ในทุกกรณี จึงได้ตกลง ยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

JOBBKK.COM เคารพในความเป็นส่วนตัวของสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและจะให้ความมั่นใจถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดอย่างที่สุดของบุคลากรของเรา ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานส่งให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา(the Site) ทั้งนี้ ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้ JOBBKK.COM จะไม่เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลดังกล่าว ต่อบุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งานของเว็บไซต์ของเรา(ไม่ว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน)ที่เกี่ยวข้อง
JOBBKK.COM ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้ใช้งานอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อย่างถี่ถ้วนเพื่อเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฎิบัติของ JOBBKK.COM ในการรักษาดูแลสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอให้โดยผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ทั้งกับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน และเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรการนี้ อาจมีการปรับให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุง เป็นครั้งคราว ตามที่ JOBBKK.COM อาจพิจารณาว่าจำเป็น และ/หรือ เหมาะสม
การลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้บริการของเรา/เว็บไซต์ของเรา หรือการคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” แสดงว่าผู้ใช้งาน
(a) ยินยอมให้ JOBBKK.COM และ/หรือ กลุ่มบริษัทของ JOBBKK.COM เก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง
(b) ยินยอมให้ JOBBKK.COM และ/หรือ กลุ่มบริษัทของ JOBBKK.COM เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ หรือตัวแทนที่เป็นบุคคลที่สามของ JOBBKK.COM และ/หรือ กลุ่มบริษัทของ JOBBKK.COM เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง
หากผู้ใช้งานมีคำถาม หรือประเด็นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านควรติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าของ JOBBKK.COM ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง.
ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น
1.1 “การโฆษณา” หมายถึง การประกาศหาบุคคลเพื่อรับเข้าทำงานใดๆ และรวมถึงการโฆษณาในแบบต่างๆ ที่ปรากฏบน เว็บไซต์ JOBBKK.COM
1.2 “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการเว็บไซต์ JOBBKK.COM
1.3 “สมาชิกผู้สมัครงาน” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้สมัครงานกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.4 “สมาชิกผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้ประกอบการกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
1.5 “ชื่อผู้ใช้งาน” (Username) หมายถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ “รหัสผ่าน” (Password) หมายถึง รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้น และได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการ

1.7 “เว็บไซต์ของเรา” หมายถึง เว็บไซต์ พอร์ทัลหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่ JOBBKK.COM และบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และดำเนินการ หรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา
วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานอาจเปิดเผย หรืออาจถูกขอให้ส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่ JOBBKK.COM อาจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมใช้ประโยชน์และใช้บริการต่างๆที่เสนอให้บนเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าผู้ใช้งานไม่มีข้อผูกพันว่าต้องส่งสารสนเทศและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์นั้น แต่ถ้าผู้ใช้งานไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ JOBBKK.COM
วัตถุประสงค์ของ JOBBKK.COM ในการเก็บและใช้สารสนเทศและข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
(a) เพื่อการดำเนินงานในแต่ละวันสำหรับการให้บริการที่เสนอแก่ผู้ใช้งาน
(b) เพื่อช่วยผู้หางานในการหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมจากผู้จ้างงาน และ เพื่อช่วยผู้จ้างงานในการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ ในกรอบที่กว้างขึ้น ทั้งในแง่ลักษณะงานและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาให้ JOBBKK.COM สามารถจัดหาผู้จ้างงานที่เหมาะสมกับผู้หางานได้)
(c) เพื่อให้บริการที่หลากหลายแก่ผู้ใช้งาน โดยนำเสนอบนเว็บไซต์ของเราและผ่านจดหมายข่าวของเรา ทั้งตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และเอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรมและการตลาด (กรุณาอ่านหัวข้อ “การสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว/เอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรม/เอกสารข้อมูลการตลาด” ที่ระบุไว้เบื้องล่าง)
(d) เพื่อจัดการและติดตาม ข้อซักถาม คำขอ และ ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้งาน
(e) เพื่อติดต่อผู้ใช้งานในแง่การบอกกล่าวด้านการบริหารงานและการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ของเขา/เธอ และเพื่อตอบสนองต่อข้อซักถาม หรือ คำขอของผู้ใช้งาน
(f) เพื่อช่วย JOBBKK.COM ในการพัฒนาวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมกิจกรรมในอนาคต หรือเพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์ภายในอื่น
(g) เพื่อตรวจสอบหลักฐานความเป็นตัวบุคคลของผู้ใช้งานที่ลงโพสต์ โฆษณา สาระข้อมูล ถ้อยแถลง ข้อความ มุมมอง หรือ ข้อคิดเห็น หรือ สารสนเทศอื่นใดดังกล่าว (รวมกันอ้างถึงว่า “สารสนเทศ”)บนเว็บไซต์ของเรา
(h) เพื่อระบุผู้ใช้งานที่ได้อ่านสารสนเทศที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา
(i) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา โดยการสมัครลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นที่ JOBBKK.COM และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทหุ้นส่วนเป็นเจ้าภาพ
(j) เพื่อระบุผู้ใช้งานที่ได้ประโยชน์ในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา จากการได้รับหรือได้ใช้ข้อมูลส่งเสริมการตลาด
(k) เพื่อช่วย JOBBKK.COM และ/หรือบริษัทในเครือในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของบริการที่เสนอให้โดย JOBBKK.COM และบริการด้านการตลาด และ/หรือ กิจกรรมพิเศษของ JOBBKK.COM และ/หรือบริษัทในเครือ
(l) เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานภายในของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น
(m) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวแล้วข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของโดย JOBBKK.COM และ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อกำหนดของการให้บริการ ตามที่ JOBBKK.COM อาจพิจารณาว่าเหมาะสม
ถ้าผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 20 ปี JOBBKK.COM ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เขา/เธอ ขอความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองของเขา/เธอ ได้แก่ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่อาจติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าที่รับผิดชอบเรื่องของ JOBBKK.COM
ถ้า JOBBKK.COM กำหนดให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านดังที่บัญญัติไว้เช่นเดียวกัน ถ้าท่านเป็นผู้เยาว์ ความยินยอมดังที่บัญญัติไว้จะมาจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง
ผู้ลงโฆษณา
ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกแบบผู้ประกอบการกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
JOBBKK.COM อาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อของเขา/เธอ ชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ซึ่งอาจไม่ใช่สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ในบางครั้ง JOBBKK.COM ยังอาจเก็บสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับ เนื้อหา การสำรวจ หรือข้อเสนอพิเศษเฉพาะแต่บุคลากรของ JOBBKK.COM ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน JOBBKK.COM จะไม่เปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามรายใด นอกจากและยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”.
การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล
JOBBKK.COM ตกลงที่จะดำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อรักษาความลับของ สารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้งาน และ/หรือ ไม่เปิดเผยสารสนเทศ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
โดยทั่วไป JOBBKK.COM จะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ให้แก่บุคลากรและพนักงานของ JOBBKK.COM เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และจะเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่ลูกค้าประเภทบริษัทของ JOBBKK.COM ที่ร้องขอสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวเป็นการพิเศษ ทั้งนี้โดยที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม JOBBKK.COM อาจเปิดเผยและ/หรือโอนสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้
(a) เมื่อสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว ได้มีการเปิดเผยและ/หรือโอนให้แก่บุคคลที่สามรายใด หรือแก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบจาก JOBBKK.COM ให้ใช้สารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว และผู้ให้บริการภายนอกนั้นเป็นผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้โดยจะกระทำภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และผู้ให้บริการระบบคลาวด์)
(b) เมื่อสารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว ได้มีการเปิดเผยและ/หรือโอนให้แก่ตัวแทนใดๆ บริษัทในเครือ หรือ บริษัทในกลุ่มของ JOBBKK.COM ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบจาก JOBBKK.COM ให้ใช้สารสนเทศ และข้อมูลดังกล่าว
(c) เมื่อ JOBBKK.COM ต้องการคุ้มครองและ ปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของตน
(d) เมื่อ JOBBKK.COM พิจารณาว่าจำเป็นต้องกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่บังคับใช้อยู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามบนเว็บไซต์ของเรา
(e) เมื่อ JOBBKK.COM พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอไว้ และเพื่อเสริมสร้างประสบการเชิงบวกสำหรับผู้ใช้งาน และ
(f) เมื่อ JOBBKK.COM พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อดำรงไว้และปรับปรุงการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราอาจโอน เก็บไว้ และ ประมวลผลตามที่ JOBBKK.COM หรือ สมาชิกในกลุ่มบริษัท JOBBKK.COM ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าผู้ใช้งานนั้นได้ตกลง ยินยอม และ อนุญาตให้ JOBBKK.COM เปิดเผย และ/หรือ โอนสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนภายใต้สถานการณ์ที่ระบุแล้วข้างต้น รวมทั้ง การโอนข้อมูลใด (รวมถึง สารสนเทศ)นอกประเทศของผู้ใช้งาน
การลงโฆษณาและสมัครงานแบบออนไลน์กับ JOBBKK.COM
การสมัครงานออนไลน์กับผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแค่ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น (เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมล) เพื่อให้ผู้ลงโฆษณาสามารถติดต่อผู้สมัครได้ เมื่อคุณสมัครงานกับผู้ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์ ใบสมัคร รวมถึงเอกสารแนบต่างๆ จดหมายนำ จะถูกส่งตรงไปยัง ผู้ลงโฆษณาและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ และ/หรือเก็บไว้ในศูนย์กลางการสรรหาของ JOBBKK.COM ในนามของผู้ลงโฆษณา
ศูนย์กลาง/การสรรหาของ JOBBKK.COM อนุญาตให้ผู้ลงโฆษณาสามารถจัดการกับวิธีรับสมัครงานของตนได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพด้วยระบบส่วนกลางที่เรามีไว้บริการบนเว็บไซต์ JOBBKK.COM
ข้อมูลส่วนตัวต่างๆในการสมัครของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้โดย JOBBKK.COM และจะถูกนำมาใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การนำข้อมูล(ส่วนตัวหรืออื่นๆ) ของท่านมาใช้ โดยผู้ลงโฆษณานั้นจะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ JOBBKK.COM หากมีคำถามหรือข้อสงสัยว่า ผู้ลงโฆษณาใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร หรือต้องการที่จะให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆของคุณ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัคร หรือได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของ JOBBKK.COM โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ (ตามที่ระบุด้านล่าง) คุณมีสิทธิที่จะสามารถติดต่อผู้ลงโฆษณาได้โดยตรง
JOBBKK.COM โปรไฟล์
JOBBKK.COM เสนอทางเลือกให้แก่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนทุกราย ในการสร้าง JOBBKK.COM โปรไฟล์ส่วนตัว (“ JOBBKK.COM โปรไฟล์”). ใน JOBBKK.COMโปรไฟล์แต่ละโปรไฟล์ผู้ใช้งานสามารถใส่เรซูเม่ ประวัติการว่าจ้างงาน และการศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เงินเดือนที่คาดหวัง และลักษณะงานและแหล่งที่ตั้งของที่ทำงานที่ต้องการ ผู้ลงโฆษณาที่ได้รับความเห็นชอบจาก JOBBKK.COM สามารถเข้าค้นฐานข้อมูล JOBBKK.COM โปรไฟล์ เพื่อหาและติดต่อผู้สมัครหางานที่เข้ากัน JOBBKK.COM เสนอมาตรการทางเลือกด้านข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูล JOBBKK.COM โปรไฟล์ของผู้ใช้งานโดยผู้ลงโฆษณาที่ได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM และผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสามารถเลือกได้ว่าตนอยากเปิดเผยข้อมูล JOBBKK.COM โปรไฟล์ของตนมากแค่ไหน (หากตนประสงค์จะเปิดเผย)ต่อผู้ลงโฆษณา โดยการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ (Privacy Settings) ต่อไปนี้
อนุญาตให้ดูข้อมูล
ถ้าท่านตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ ของ JOBBKK.COM โปรไฟล์ของท่านเป็นค่าเปิดที่อนุญาตให้ดูข้อมูล ผู้ลงโฆษณาที่เข้าค้นฐานข้อมูล JOBBKK.COM โปรไฟล์ สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้

จำกัดการดูข้อมูล
ถ้าท่านตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ ของ JOBBKK.COM โปรไฟล์ของท่านเป็นค่าจำกัดการดูข้อมูล ผู้ลงโฆษณาที่เข้าค้นฐานข้อมูล JOBBKK.COM โปรไฟล์ สามารถดูข้อมูลโปรไฟล์ของท่านได้ แต่ยกเว้น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน อีเมล์ โทรศัพท์มือถือ Line Facebook รูปถ่าย

ไม่อนุญาตให้ดูข้อมูล
ถ้าท่านตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์ ของ JOBBKK.COM โปรไฟล์ของท่านเป็นค่าไม่อนุญาตให้ดูข้อมูล ข้อมูลโปรไฟล์ของท่านจะไม่สามารถดูได้ (ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการปิดกั้นผู้ลงโฆษณาไม่ให้เข้าดูข้อมูล JOBBKK.COM โปรไฟล์ของท่าน) ข้อมูล JOBBKK.COMโปรไฟล์ของท่านจะจัดเก็บอยู่ในส่วน ”โปรไฟล์”ของเว็บไซต์ของเรา และท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระดับการเปิดเผยโปรไฟล์สำหรับโปรไฟล์ของท่านได้ตลอดเวลา
การเก็บ เรซูเม่ ของคุณ
ผู้สมัครที่ลงทะเบียนสามารถเลือกที่จะเก็บ เรซูเม่ ได้ถึง 5 เรซูเม่ด้วยกัน ในบัญชี JOBBKK.COM ของคุณ และสามารถใช้ เรซูเม่ เหล่านั้นเมื่อสมัครงาน
ในการเตรียมข้อมูลส่วนที่สำคัญของคุณ ให้แก่ผู้ลงโฆษณา (และขึ้นอยู่กับการตั้งค่า JOBBKK.COM โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ) โดยเรซูเม่ ลำดับแรกที่แนบไว้กับ JOBBKK.COM โปรไฟล์ของคุณจะถูกวิเคราะห์ โดย JOBBKK.COM และข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำเสนอแก่ผู้ลงโฆษณา ในฐานข้อมูลของผู้ลงโฆษณาใน JOBBKK.COM หากคุณไม่ต้องการที่จะให้ข้อมูลของคุณถูกนำเสนอแก่ผู้ลงโฆษณา กรุณาอย่าแนบ เรซูเม่ หรือกรุณาอย่าเลือกความเป็นส่วนตัวแบบ “เปิดเผยทั้งหมด” หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ เรซูเม่ ของคุณไปใช้อย่างไร โปรดดูในหัวข้อ “ JOBBKK.COM โปรไฟล์” ข้างต้น
การสมัครเป็นสมาชิกจดหมายข่าว/เอกสารข้อมูลส่งเสริมกิจกรรม /เอกสารข้อมูลการตลาด
JOBBKK.COMและบริษัทในเครือของ JOBBKK.COMจะส่ง จดหมายข่าว ข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และ เอกสารข้อมูลการตลาด ให้แก่สมาชิกและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว บนเกณฑ์ของสารสนเทศส่วนบุคคลที่สมาชิกและผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับ JOBBKK.COM ทั้งนี้ JOBBKK.COMอาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานในการทำการตลาดทางตรง โดย JOBBKK.COMกำหนดให้ ผู้ใช้งานให้ความยินยอม (ที่รวมถึงการแสดงเจตนาไม่คัดค้าน) ต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในกรณีนี้ จึงใคร่หมายเหตุว่า
(a) JOBBKK.COM และ/หรือ บุคลากร หรือพนักงานของ JOBBKK.COMที่ได้รับอนุญาต อาจใช้ ชื่อ ชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงานของผู้ใช้งานที่ JOBBKK.COMมีอยู่เป็นครั้งคราว เพื่อทำการตลาดทางตรง
(b) อาจมีการเสนอ การบริการ ผลิตภัณฑ์ และ รายการ ประเภทต่อไปนี้เพื่อการตลาด
i. ผลิตภัณฑ์ และ บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ii. บริการจัดหางาน และการเป็นตัวแทนที่เสนอให้ นอกเหนือจากที่ JOBBKK.COMเสนอ
iii. หลักสูตรและโปรแกรมต่างๆสำหรับผู้ใช้งานที่มองหาตำแน่งงาน และโอกาสทางการงาน
iv. มหกรรมพิเศษที่ JOBBKK.COMและบริษัทในเครือของ JOBBKK.COM จัดขึ้นสำหรับสมาชิกและผู้ใช้งาน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ การแข่งขัน
v. รางวัล โปรแกรมผูกใจลูกค้า (loyalty programs) หรือโปรแกรมสิทธิ (privilege programs) และผลิตภัณฑ์ และ บริการที่เกี่ยวข้อง
vi. ข้อเสนอพิเศษรวมถึงคูปอง ส่วนลด ข้อเสนอในลักษณะซื้อเป็นกลุ่ม (group purchase offers) และ แคมเปญส่งเสริมสินค้า (promotional campaigns)
vii. ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เสนอโดยบริษัทในเครือของ JOBBKK.COMและผู้ลงโฆษณา ( ชื่อบริษัทในเครือและชื่อผู้ลงโฆษณาจะปรากฏในใบสมัครของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณี)
viii. การบริจาค และ การสมทบทุนเพื่อการกุศลและ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร
ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานอาจเลือกที่จะลงนามตกลง หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกสำหรับเอกสารข้อมูลดังกล่าวโดยการลงบันทึกเข้าสู่(login) รายการการลงทะเบียน หรือ เข้าสู่หน้าเว็บเพจรักษาบัญชีของผู้ใช้งาน หรือคลิกที่ลิงก์อัตโนมัติที่ปรากฎในจดหมายข่าว/ข้อความแต่ละฉบับ/ข้อความ หรือ ติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าของ JOBBKK.COM
คุกกี้ (Cookies) และแฟ้มลงบันทึกเข้าออก (Log Files)
JOBBKK.COM ไม่ได้เก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (personally identifiable information) ใดๆจากผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม และค้นดูรายการแฟ้มข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา JOBBKK.COM จะบันทึกเฉพาะการเข้าเยี่ยมชมของผู้ใช้งาน และ ไม่ได้เก็บรวมรวมสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ของเรายังบันทึกชื่อโดเมน เซิร์ฟเวอร์ แอดเดรส และ ติดตามหน้าเพจที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นไว้ในแฟ้มขนาดเล็กเรียกว่า “คุกกี้” และ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เช่น หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดของแบบเบราส์เซอร์ หน้าเพจอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ ข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ใน แฟ้มลงบันทึกเข้าออก(log files) ทั้งนี้ การดำเนินการเหล่านี้ทั้งหมดกระทำโดยผู้ใช้งานได้ตระหนักดีแล้วถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราส์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราส์เซอร์ส่วนตัวให้ปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานควรหมายเหตุว่าการปฏิเสธคุกกี้บนเว็บเบราส์ของตนอาจปิดกั้นตนจากการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ของเรา
JOBBKK.COM ไม่ได้เชื่อมโยงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติตามวิธีการข้างต้นกับข้อมูลใดๆที่ระบุตัวบุคคลได้ โดยทั่วไป JOBBKK.COM ใช้สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติเพื่อประมาณการจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัดความนิยมขององค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ของเรา เพื่อติดตามการทำรายการในเว็บไซต์ของเราของผู้ใช้งาน และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม และมหกรรมพิเศษของ JOBBKK.COM โดยผู้ใช้งาน เพื่อวัดรูปแบบจราจร (traffic patterns)ของผู้ใช้งาน และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัตินั้นจะไม่เปิดเผยนอกจากและยกเว้นเพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”.
ความปลอดภัย
ความปลอดภัยของสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญต่อ JOBBKK.COM โดย JOBBKK.COM จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งโดยเสมอที่จะทำให้มั่นใจว่าสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต JOBBKK.COM ได้ดำเนินมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการด้านการจัดการที่เหมาะสมเพื่อ ปกป้อง คุ้มครอง และ รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานเสนอให้ จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะแต่บุคลากรที่ได้รับอนุญาตจาก JOBBKK.COM หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต และบุคลากรดังกล่าวจะได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อเข้าถึงสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของตนจะเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนควรจะปกป้อง ชื่อผู้ใช้ (Username)เฉพาะตนชองเขา/เธอและ รหัสผ่าน (Password) โดยเก็บเป็นความลับและเป็นข้อมูลปกปิด และไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ใด
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ JOBBKK.COM ได้รับสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบของ JOBBKK.COM ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล”เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนแล้ว ผู้ใช้งานอาจยุติการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของเราของเขา/เธอ โดยติดต่อผู้บริหารสายงานสนับสนุนลูกค้าในฝ่ายงานบริการลูกค้าของ JOBBKK.COM ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออยู่ในหัวข้อ “การสอบถาม“ JOBBKK.COM อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ถึงแม้ผู้ใช้งานได้ปิดบัญชีของเขา/เธอ หากการเก็บรักษาข้อมูลนั้นมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อสอดคล้องตามข้อกำหนดของทางการ เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการฉ้อฉล และการละเมิด หรือเพื่อใช้บังคับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้
JOBBKK.COM สงวนสิทธิ์ ที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เมื่อใดก็ตามที่ JOBBKK.COM พิจารณาว่าจำเป็น ดังนั้น เราจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ใช้งานทบทวนนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้บ่อยครั้ง หาก JOBBKK.COM ตัดสินใจที่จะทำเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ JOBBKK.COM จะโพสต์เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงนั้นในเว็ปเพจนี้ และ/หรือในที่อื่นใดตามที่ JOBBKK.COM พิจารณาว่าเหมาะสม เพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้ตระหนักว่า ข้อมูลอะไรที่ JOBBKK.COM เก็บ JOBBKK.COM ใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และ ภายใต้สถานการณ์เช่นไร หากมีขึ้น JOBBKK.COM ก็จะทำการเปิดเผย
หาก JOBBKK.COM เปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างมีนัยสำคัญ JOBBKK.COM จะแจ้งผู้ใช้งานบนเว็ปเพจนี้ โดยการส่งอีเมล หรือโดยวิธีการแจ้งการบอกกล่าวบนโฮมเพจของ JOBBKK.COM การเปลี่ยนแปลงในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้จะใช้บังคับนับจากเวลาที่ JOBBKK.COM โพสต์การเปลี่ยนแปลงนั้นบนเว็ปเพจนี้ ผู้ใช้งานที่ยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบริการบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้
การสอบถาม
หากท่านมีข้อสอบถามใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดส่งอีเมลไปยัง [email protected] โทรศัพท์ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ 0-2514-7474 หรือเขียนจดหมายถึงเราที่ที่อยู่ต่อไปนี้
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต ดี ชั้น 5
ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

สมัครสมาชิกผ่านโซเชียล

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top