• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท บิลเลียนควินน์ จำกัด
Project Assistant เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการภาษาจีน
รายละเอียดงาน สนับสนุนในการกำหนดและการดำเนินการตามแผนบริการ รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและในภายหลังของลูกค้า สนับสนุนโครงการในการจัดระเบียบ แปล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า สนับสนุนทนายความ บัญชี ฝ่ายธุรกิจและอื่นๆของโครงการดังกล่าว ในการจัดการและส่งมอบโครงการ สนับสนุนการจัดดำเนินการประชุมของลูกค้า และทำรายงานการประชุมต่างๆ สนับสนุนการรายงานความคืบหน้าของงานให้กับลูกค้า ตอบคำถามของลูกค้าอย่างทันท่วงที และ ติดตามสื่อสารผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยทนายความของโครงการ แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้สำเร็จ 【คุณสมบัติของผู้สมัคร】 ด้านการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ประสบการณ์การจัดการ มีทักษะการทำงานเป็นทีมและองค์กร ทัศนคติในการทำงาน มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ สนใจทำธุรกิจที่ ปรึกษาการลงทุน ความสามารถส่วนบุคคล ฝักใฝ่ในการเรียนรู้ สามารถคิดในเชิงตรรกะที่ถูกต้อง สามารถรับมือกับแรง กดดัน มีวินัยในตนเอง ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี ในด้านภาษาจีนและภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Internal Audit Manager
ด้าน compliance 1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้การลงทุนเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย กลต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับหน่วยงาน รวมถึงตรวจสอบการบันทึกการลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และจัดเก็บข้อมูลไว้สำหรับการตรวจสอบ 2 จัดทำ internal control document work sheet เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานการลงทุนในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอก 3 ติดตามและเวียนประกาศกฎเกณฑ์ บันทึกข้อมูลลงในระบบงานฐานข้อมูล กำกับดูแล เป็นศูนย์จัดเก็บรวบรวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 4 จัดทำและปรับปรุงแบบฟอร์ม compliance check list ให้ครอบคลุมกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน 5 ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก ด้าน ตรวจสอบ 1 ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานทีมตรวจสอบให้เป็นเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงกฎบัตรและจรรยาบรรณของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำ และ หรือ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น 2 จัดทำและสอบทานรายงานการตรวจสอบของทีมตรวจสอบนำเสนอตามแผนตรวจสอบประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการบริษัท 3 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เช่น กฎบัตร คู่มือการตรวจสอบ เป็นต้น นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน กฎบัตร และระเบียบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 5 รายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน กรณีประเด็นสำคัญให้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารทันที 6 สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเกี่ยวเนื่องกับงานตรวจสอบ 7 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 8 ประสานงานกับฝ่ายบริหาร ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีภายนอก 9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัท และ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,004 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top