• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
ชลบุรี , เมืองชลบุรี
บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Outsource support Facility & Telecom (CBI)
1 สามารถดูแลระบบ power และ facility ของอาคารที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ตลอดช่วงเวลาของสัญญาจ้าง 1 1 อุปกรณ์ในอาคารของ awn ทุกระบบ โดยเน้นไปที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ power และ facility ที่รองรับการให้บริการของ awn และกลุ่มบริษัท ais รวมถึงอุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มอุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ transmission network radio network power system และ datacom equipment fttx fbb ip switch eds network airnet ais wifi 2 การจัดการอาคาร การเข้าออก และการควบคุมความปลอดภัย 3 งานดูแลซ่อมบำรุงรักษา preventive และ correcitve ระบบ power และ facility 4 การควบคุมงานโครงการติดตั้ง ระบบ facility project implementation 5 การควบคุมและจัดการ supplier และ sub contractors
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วิศวกรระบบโทรคมนาคม
1 ตรวจสอบการปฏิบัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของระบบโทรคมนาคม และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวซ้อง 2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิและเป็นไปตามมาตรฐาน 3 รายงานผลการดำเนินงานการซ่อมแชมและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ 4 วิเคราะห์และจัดทำตรวจสอบเอกสารทางเทคนิค และภาพวาดแบบอุปกรณ์ ของระบบโทรคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง 5 รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติ specification สำหรับการจัดหาเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพพร้อมสำหรับการซ่อมแชมและบำรุงรักษา 7 ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานซ่อมแซมและบำรุงรักษาภายในแอร์พอร์ต เรลลิงค์ 8 safety and quality system ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 9 risk management ปฏิบัติตามแผน กิจกรรมต้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบห้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร 10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท ที เอส คอนเทนเนอร์ ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ด่วน (รับพิจารณาเฉพาะผู้หญิงและสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
1 ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบัญชีและการเงิน 2 วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี รวมทั้งทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง 3 ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และธนาคาร 4 วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สินบริษัทฯ 5 จัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อผู้บริหารระดับสูง 6 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 7 ควบคุมดูแลระบบบัญชี ฐานข้อมูลทางบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 8 ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขระบบงาน เพือให้การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สุด 9 เสนอแนะและวางระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือทุจริต 10 ดูแลและจัดทำรายงานทางภาษีทุกประเภท 11 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ในการจัดทำงบการเงินประจำปี 12 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วิศวกรแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง
1 ดำเนินการออกใบสั่งซ่อม work order จากระบบ sap เพื่อเป็นข้อมูลในการซ่อมบำรุง 2 จัดทำรายงานประจำวันของแผนก เช่น รายงานสรุปรายการใบสั่งซ่อม the daily of work order เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร และผู้จัดการแผนกต่างๆ ในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง 3 ตรวจสอบ และจัดเก็บใบสั่งซ่อม work order ทั้ง cm และ pm ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 4 ควบคุมการเบิกคืนอุปกรณ์ส่วนกลางของฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5 ประสานงานกับศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้า และแผนกต่างๆ เพื่อรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซ่อม 6 safety and quality system ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 7 risk management ปฏิบัติตามแผน กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร 8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 45,686 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top