• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองเตย
บริษัท ที เอส คอนเทนเนอร์ ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
Finance & Accounting Officer
หน้าที่หลัก 1 ทำจ่ายเงิน ติดต่อธนาคาร ทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ถอนเงิน โอนเงิน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำเช็ค bg lg และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ใช้โปรแกรม payment ของธนาคาร 2 จัดทำเอกสาร ทำเอกสารทางบัญชี เช่น pv rv ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และอื่น ๆ ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย สรุปรายงานค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ติดต่อประสานงาน ภายในองค์กร และบริษัทอื่น ๆ ในเครือ ประสานงาน และส่งเอกสารให้บัญชี เพื่อปิดบัญชี supplier และ outsource หน่วยงานภายนอก 4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท พี พี เอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (Engineer Manager)
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 1 1 จัดทำแผนงานและงบประมาณการดำเนินการของแผนก 1 2 รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร วางแผนประสานงาน วิเคราะห์ ประเมินสภาพของงานระบบในอาคารเพื่อเสนอ การปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 1 3 รับผิดชอบดูแลสภาพอาคาร ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารชุด 1 4 รับผิดชอบพัฒนาการทำงาน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หรือได้รับการร้องขอจากผู้ใต้บังคับบัญชา 1 5 รับผิดชอบงานระบบทั้งหมด และให้คำแนะนำปรึกษาหรือได้ร้องขอจากผู้ใต้บังคับบัญชา 1 6 รับผิดชอบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 1 7 ตรวจสอบ วิเคราะห์ การจดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา ในส่วนกลาง พร้อมชี้แจ้ง และรายงานเมื่อพบความผิดปกติให้ฝ่ายบริหารทราบ 1 8 จัดทำตารางปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละเดือน พร้อมสำเนาส่งแผนกบุคคล 1 9 ควบคุม ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องเครื่องจักรในงานระบบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 1 10 ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนของอาคารพักอาศัย ตามกฎระเบียบของทางนิติอาคารชุดฯ 1 11 ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนของอาคารพักอาศัย ตามกฎระเบียบองทางนิติอาคารชุดฯ 1 12 ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการให้บริการงานซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับห้องชุด 1 13 ตรวจสอบการจดบันทึกมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า และประปา ประจำเดือนในห้องชุด เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลพร้อมชี้แจงเมื่อพบความปกติให้ฝ่ายบริหาร 1 14 ตรวจสอบการประสานงานติดต่อ บริษัทฯ ผู้รับเหมา ที่เข้ามาปฏิบัติงานแก้ไข ซ่อม ตรวจสอบ วิเคราะห์งานในระบบของอาคาร 1 15 ติดตามตรวจสอบ เมื่อเครื่องจักรในงานระบบ ชำรุด ผิดปกติ breakdown จากผู้ใต้บังคับบัญชา 1 16 ตรวจสอบ รายงานการเบิกจ่ายและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ spare part ประจำเดือน 1 17 ตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบและจัดซื้อเครื่องมือ tool ในแต่ละเดือน 1 18 ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 19 ร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล ในการพิจารณาการว่าจ้างพนักงานของแผนก 1 20 ประเมินผลงานการปฏิบัติงาน การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก ประจำปี และพนักงานทดลองงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top