• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่การเงิน
จัดทำรายงานกระแสเงินสดรับ จ่าย ทุกธนาคารเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร เช็ครายงานการเงินจากทุกธนาคารเพื่อนำมาบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจากทางธานาคาร รับผิดชอบต่อการปิดบัญชีและให้ข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯทั้งรายเดือนและรายปี จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของหนังสือค้ำประกันต่างๆ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตลอดจนภาระผูกพันทั้งหมดที่มีอยู่ทุกๆเดือนและรายงาน ต่อผู้บริหาร รวมถึงการต่ออายุของหนังสือค้ำประกันและตั๋วสัญญาใช้เงิน ประสานงานกับธนาคารในการขอหนังสือค้ำประกันสัญญาทุกชนิด รวมถึงการออกตั๋วสัญญาใช้เงินในโครงการที่ได้รับการอนุมัติวงเงินจากธนาคารแล้ว รวบรวมเอกสารและจัดทำรายงานกระแสเงินสำหรับโครงการที่จะทำการขอวงเงินสินเชื่อ เตรียมเอกสารสำหรับธุรกรรมการโอนเงินต่างธนาคาร bath net การเปิดบัญชี จัดทำ bank reconciliation ทุกบัญชีและทุกเดือน จัดเก็บเอกสารที่จ่ายเงินแล้วให้เรียบร้อยและง่ายต่อการค้นหา และงานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท บิลเลียนควินน์ จำกัด
Project Assistant เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการภาษาจีน
รายละเอียดงาน สนับสนุนในการกำหนดและการดำเนินการตามแผนบริการ รับผิดชอบในการวิเคราะห์และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและในภายหลังของลูกค้า สนับสนุนโครงการในการจัดระเบียบ แปล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า สนับสนุนทนายความ บัญชี ฝ่ายธุรกิจและอื่นๆของโครงการดังกล่าว ในการจัดการและส่งมอบโครงการ สนับสนุนการจัดดำเนินการประชุมของลูกค้า และทำรายงานการประชุมต่างๆ สนับสนุนการรายงานความคืบหน้าของงานให้กับลูกค้า ตอบคำถามของลูกค้าอย่างทันท่วงที และ ติดตามสื่อสารผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยทนายความของโครงการ แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้สำเร็จ 【คุณสมบัติของผู้สมัคร】 ด้านการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ประสบการณ์การจัดการ มีทักษะการทำงานเป็นทีมและองค์กร ทัศนคติในการทำงาน มีความกระตือรือร้น รอบคอบ ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ สนใจทำธุรกิจที่ ปรึกษาการลงทุน ความสามารถส่วนบุคคล ฝักใฝ่ในการเรียนรู้ สามารถคิดในเชิงตรรกะที่ถูกต้อง สามารถรับมือกับแรง กดดัน มีวินัยในตนเอง ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ มีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี ในด้านภาษาจีนและภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
พนักงานขายรถยนต์ (โชว์รูมเกษตร)
ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การันตีรายได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2 เสนอขายรถยนต์ใ์หก้บลูกค้าในช่องทางต่างๆ 3 บริการและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูม 4 ลงโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 5 ดำเนินการติดตามรายชื่อลูกค้าที่บริษัทจัดสรรให้จากข้อมูลเก่า เพจส่วนกลาง เพจทีม หรือเพจส่วนตัว 6 รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท 7 จัดทำรายงานสรุป รวบรวมข้อมู ของฝ่ายขาย และเข้ารับการฝึกอบรมงานขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการขายให้ดียิ่งขึ้น 8 จัดเตรียมและช่วยเหลืองานส่วนกลางของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 9 จัดทำใบเสนอราตาและติดต่อประสานงานกับลูกค้า 10 ดำเนินการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังงานขาย
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
Investment Director (ผอ.บริหารด้านกองทุน) ด่วนมาก
1 เพศชายหรือหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป 2 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงิน m s finance การเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์และการลงทุน การวางแผนการเงินและการลงทุน หรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง 3 มีความรู้ด้านการลงทุน และมีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน 4 มีความเข้าใจเรื่องตลาดการเงิน การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และมี connection กับธนาคารและสถาบันการเงินมาก่อน 5 มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงิน ผลประกอบการขององค์กร และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี 6 เป็นผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะ ทันสมัย มีภาวะความเป็นผู้นำ เก่งคน เก่งประสานงาน และมีบุคลิภาพทีดีสามารถเป็นตัวแทนองค์กรได้ 7 มี interpersonal skill และ communication skill มีจิตอาสาและสนใจด้านธรรมะ 8 มีความสามารถด้าน it และ social media 9 มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงิน ผลประกอบการขององค์กร และมีทักษะในการนำเสนองานที่ดี
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนลงทุน (ด่วนมาก สามารถเข้ามากรอกใบสมัครงานที่บริษัทได้เลย)
1 บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนลงทุน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2 พิจารณากฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ และกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อจัดทำร่างนโยบายการลงทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาการลงทุน แผนการลงทุน และธรรมภิบาลการลงทุน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการลงทุน 3 วิจัยและวิเคราะห์การลงทุนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินรายการซื้อ ขายสินทรัพย์ลงทุน และบริหารเงินลงทุน 4 จัดทำรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ product limit 5 จัดทำรายงานผู้ออกสินทรัพย์ และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน master file 6 จัดทำแผนงบประมาณประจำปีส่วนงาน 7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจสกผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,004 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top