• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด
Treasury Executive
1 ตรวจสอบรายละเอียดเงินสดที่ได้รับจากแผนก cashier และรายละเอียด cheque ที่ได้รับจากแผนก credit 2 จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร 3 ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร 4 ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และจำนวนเงิน ที่ต้องนำฝากให้ลูกค้าหรือ suppliers 5 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของจำนวนเงินที่ได้รับจากธนาคาร กรณีเบิกเงินสด 6 จัดทำรายงานสถานะเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและเช็คที่ยังไม่ไปขึ้นเงิน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ 7 ประสานงานกับธนาคารต่างๆ หรือพันธมิตร เพื่อจัดเตรียมเงินทอน 8 จัดเตรียมเงินเหรียญ และแบงค์ย่อย สำรองให้แผนก cashier แลกเป็นเงินทอน 9 on duty ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีงาน event ใหญ่ 10 เก็บเงินยอดขายนอก site เพื่อนำฝากธนาคาร 11 บันทึกบัญชีรับเงินประจำวัน ด้วยระบบ syteline 12 ปฏิบัติงาน ช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีงาน event ใหญ่
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่ Payroll-โปรแกรม B-plus(ทำงานจ-ส) ด่วน
จัดทำเงินเดือน และ service charge ของพนักงาน ทั้งระบบ เช็คเวลาการทำงานของพนักงาน บันทีกใบลา คำนวณและตรวนสอบค่าจ้า เดือน ตรวจสอบสถิติ และ สรุป time attandance การมาทำงานของพนักงาน รวบรวม ตรวจสอบ สรุปบันทึกเวลาทำงาน พร้อมทั้งทำการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ แจ้งเข้า ออก ประกันสังคม ประสานงานกองทุนเงินทดแทน กท 44 กท 16 นำเข้าประวัติพนักงานใหม่ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือสามารถยื่นแบบออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆได้ เช่น คร 11 กท 20 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการส่วนลงทุน (ด่วนมาก สามารถเข้ามากรอกใบสมัครงานที่บริษัทได้เลย)
1 บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนลงทุน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2 พิจารณากฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ และกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อจัดทำร่างนโยบายการลงทุน กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาการลงทุน แผนการลงทุน และธรรมภิบาลการลงทุน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการลงทุน 3 วิจัยและวิเคราะห์การลงทุนต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินรายการซื้อ ขายสินทรัพย์ลงทุน และบริหารเงินลงทุน 4 จัดทำรายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ product limit 5 จัดทำรายงานผู้ออกสินทรัพย์ และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน master file 6 จัดทำแผนงบประมาณประจำปีส่วนงาน 7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจสกผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,144 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top