JOBBKK.com จับมือ มมส. ร่วมจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ในยุค AI

  • 22 ม.ค. 2563
  • 1828

JOBBKK.com จับมือ มมส. ร่วมจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ในยุค AI เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทางเว็บไซต์ JOBBKK.com ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ กล่าวรายงาน

ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง การหาแหล่งงานและการสมัครงานออนไลน์ แนวโน้มและทิศทางของตำแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้วิทยากรจาก เว็บไซต์ JOBBKK.com คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานจอบบีเคเค ดอท คอม จํากัด บรรยายเรื่อง "แนวโนมและทิศทางของตําแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมสมัครงาน การหาแหล่งงานออนไลน์และการสมัครงานออนไลน์" ที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top