เกี่ยวกับเรา

สำหรับเคซีจี การสร้างสรรค์อาหารนั้นเป็นมากกว่าเพียงการผสมผสานวัตถุดิบดีๆ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพ เพราะแท้จริงแล้วหัวใจหลักนั้นคือการสร้างสรรค์รสชาติแห่งชีวิตให้กับผู้คนทุกเพศทุกวัย

ทั้งภายในประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลกนับตั้งแต่ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมจั๊วพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2501 จวบจนวันนี้กว่า 60 ปี เราได้พัฒนา

องค์ความรู้ ศักยภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีในการผลิตและขนส่งอาหารชั้นนำมากมาย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่คู่ชาวไทยกว่า 2,000 ชนิด ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของพันธมิตรทางธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วนให้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำทางด้านอาหารของไทยเพื่อยืนยันความเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมประเภทอาหารที่ผลิตจากนมของประเทศไทย กลุ่มบริษัทในเครือ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขององค์กร อาทิ "อิมพีเรียล" และ

"อลาวรี่" รวมทั้งพร้อมสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจของเราในด้านต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางด้าน

นวัตกรรมอาหาร และยกระดับความสุขในการบริโภคของคนไทย


Specialist สาขาเทพารักษ์

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ(บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ .- ออกแบบและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบใหม่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ส่งสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการคิดคำนวณต้นทุนการผลิต
- ทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา
- ดำเนินการทดลองและทดสอบในห้องปฏิบัติการ, ระดับ pilot scale, และติดตามผลการศึกษา
- ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และศึกษาทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- จัดทำและนำเสนอรายงานผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- จัดทำสูตรการผลิต และประสานงานการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ศึกษา ทบทวน และแก้ไขสูตรการผลิต มาตรฐานวัตถุดิบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหาร
- ทดสอบความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตและทวนสอบกระบวนการผลิต ร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายคุณภาพ และฝ่ายวิศวกรรม
- พัฒนากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ผลิตภัณฑ์ปรับปรุง
- จัดทำเอกสารสูตร ทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายของผลิตภัณฑ์เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ร่วมกับ ฝ่ายประสานงานราชการ (RA)
- ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของฉลากผลิตภัณฑ์ร่วมกับฝ่าย RA, การตลาด, ฝ่ายขาย, และ R&D Packaging
- ติดตามข้อกำหนดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้มีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
2. การลดต้นทุน (Cost saving)
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อคัดเลือกและสรรหาวัตถุดิบทดแทนเพื่อการลดต้นทุน
- ทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตและจัดทำรายงานการทดสอบ
- ประสานงานและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงการปรับใช้วัตถุดิบทดแทน .
3. Service Innovation
- ร่วมการจัดกิจกรรม KCG Innovation เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรเป็นองค์กร นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์
- ร่วมมือในการทำ Knowledge sharing เพื่อนำความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายตนเองรับผิดชอบ มาแบ่งปันความรู้เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
4. งาน CSR
- ให้ความร่วมมือในการจัดงาน Food innopolis innovation contest เพื่อส่งเสริม กิจกรรมCSR ขององค์กร
- ประยุกต์ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศมาทำการผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆให้เกิด ประโยชน์แก่สังคม เช่น มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯและมูลนิธิชัยพัฒนา
5. Technical support และ งานเอกสารสนับสนุน
- ให้ข้อมูลร่วมแก้ปัญหาเชิงเทคนิคกับฝ่าย QA/QC ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด
- กรอกแบบสอบถามและเอกสารสนับสนุนการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
- ตรวจประเมินผู้ขายร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ
- จัดทำเอกสารระบบ GMP/HACCP/ISO/HALAL
6. แจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ทาง RDI Coordinator
- แจ้งความคืบหน้าของ NPD แต่ละ Project ให้ทาง RDI Coordinator
- แจ้งความคืบหน้าของ OKR ในทีม ให้ทาง RDI Coordinator
- จัดทำและนำเสนอ Internal Knowledge Sharing (KM) เพื่อ Sharing ความรู้ร่วมกันใน R&D Team
7. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ติดต่อผ่านทาง RDI Researcher
- Support ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภายนอก
- จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทดลองให้กับทางหน่วยงานภายนอก เช่น สวทช.
- ประชุมติดตามผลร่วมกับหน่วยงานภายนอก และ RDI Researcher
8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. Core value
- ปฏิบัติตาม Core value ขององค์กร
10. Code of Conduct
- ปฏิบัติตาม Code of Conduct ขององค์กร
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์ในการทำงานสายตรง อย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
- มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน)
- ระบบ GMP/HACCP และ ISO 9000
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหาร
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS-Officer, Outlook)
- มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ
1. มีความซื่อสัตย์
2. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
3. มีความกระตือรือร้น
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีทัศนคติเชิงบวก มีวุฒิทางอารมณ์
6. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทุนการศึกษา
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือนประจำปี
  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ค่ารักษาพยาบาล
  ชุดยูนิฟอร์ม
  เงินช่วยพิเศษงานต่าง ๆ อาทิ งานศพ อุปสมบท งานแต่งงาน คลอดบุตร
  งานสังสรรค์และนำเที่ยวประจำปี
  ลาพักร้อน ลากิจ
  วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วัน
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชญาณลักษณ์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0941748771
  อีเมล : Chayanlak.s@corporation.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • Chayanlak.s@corporation.com
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  KCG CORPORATION CO., LTD.
  3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท 101 (สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี) แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ปุณณวิถี

  • สุขุมวิท

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top