ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟู่ ฟู่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการประเภทการบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ภายใต้แบรนด์  2 แบรนด์ คือ 1.แบรนด์ "ฟู่ ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู"  จำนวน 5 สาขา คือ สาขาพระราม4 , สาขาอารีย์ , สาขา G Tower พระราม9 ,  สาขา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร และ สาขา แจ้งวัฒนะ  2. แบรนด์ " ฟู่ ฟู่ มายด์ " จำนวน 2 สาขา คือ สาขา ราชพฤกษ์ ( ในโครงการสวนดอกลำเจียกข้างโฮมโปร พระราม 5) และ สาขา ปั๊ม ปตท.เวสต์วิลเลจ และกำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงการมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดี


วีดีโอ

ผู้จัดการร้านฟู่ฟู่ชาบู(สาขาแจ้งวัฒนะ)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี(ปากเกร็ด)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 28,000

วันหยุด : ไม่ระบุ

เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบโดยรวมในเรื่องของยอดขาย และผลการดำเนินงานของร้าน/ สาขา
- ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานในด้านคุณภาพ ความรวดเร็วของการบริการ ความสะอาดและ สุขอนามัย
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ร่วมกับฝ่ายการตลาดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงบริการของร้านฯ / สาขา ตามคำแนะนำที่มีประโยชน์จากลูกค้า เพื่ออำนวยให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการมากขึ้น
- จัดตารางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาและวัน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
- ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ คู่มือต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนด
- ควบคุมติดตามให้พนักงานทำตามขั้นตอน และตรวจสอบการทำงานของพนักงาน เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับร้านฯ / สาขา ตามที่สำนักงานใหญ่ร้องขอ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกรายละเอียดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ นับข้อมูลส่งให้บริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการเตรียมวัตถุดิบ และการสั่งสินค้าให้เพียงพอกับการใช้ รวมทั้งบันทึกรายการของเสียหายให้ถูกต้องในแต่ละวัน เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- เรียนรู้เพิ่มเติมและสื่อสารเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการลูกค้าของร้านฯ สาขา และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ
รับผิดชอบในการนำทีมร้านฯ / สาขา เพื่อให้บรรลุยอดขายในแต่ละเดือน โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายจากการศึกษาข้อมูลจากรายงานการขาย
- ตั้งเป้าหมายของการขายในแต่ละวันให้แก่พนักงานในร้านฯ / สาขา โดยเน้นการขายเมนู โปรโมชั่น และเมนูพิเศษประจำเดือน รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและบรรลุเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้
- บริหารจัดการการใช้จ่ายจากเงินสดย่อยให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนอาหารอีกทางนึง
- คาดการณ์และควบคุมค่าใช้จ่ายของร้านฯ สาขาทั้งหมด รวมทั้งการซื้อสินค้า การใช้สินค้า ค่าจ้างพนักงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ และซ่อมแซมอุปกรณ์เก่าเพื่อให้บริษัทฯ มีผลกำไรมากที่สุด
- เป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงานภายในร้านฯ / สาขา ในเรื่องต่าง ๆโดยการแสดงความเป็นผู้นำและการปฏิบ้ติตามมาตรฐาน กฎระเบียบคู่มือต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง โดยการแจ้งให้พนักงานทราบถึงข้อผิดพลาด ข้อด้อยและสิ่งที่เป็นจุดเด่นของพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของผู้บังคับบัญชา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- อธิบายให้พนักงานได้ทราบถึงนโยบายของฝ่ายบุคคล กฎหมายแรงงาน และเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายบุคคลในโอกาสต่าง ๆ
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับร้านฯ / สาขา โดยให้เต็มอัตราที่ได้รับงบประมาณอยู่เสมอ เพื่อให้บริการที่ดีกับลูกค้าและสร้างยอดขายให้บริษัทฯ
- ดูแลภาพรวมและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา และสื่อสารให้พนักงานนั้นๆ ทราบ ตามความเหมาะสม
- จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานภายในร้านฯ / สาขา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นความลับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งที่จะกระทบกับประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของพนักงาน
- บังคับใช้และบริหารจัดการการปฏิบัติทางด้านความสะอาดและสุขอนามัยอาหารทั้งหมดตามมาตรฐานบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
- รักษามาตราฐานที่สำคัญของร้านฯ / สาขา รวมทั้ง คุณภาพสินค้า หน้าตาของอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ความรวดเร็วของการบริการความสะอาดและสุขอนามัย ของร้านฯ / สาขา
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขอ / ต่ออายุ ใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบตรวจสุขภาพ ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ฯลฯ
- เน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยต่างๆ เช่น การเปิด-ปิดร้านฯ / สาขา การเก็บเงินสดหลังการปิดการขายแต่ละวัน การใช้น้ำยาและสารเคมีต่างๆ รวมทั้งบริหารความเสี่ยงในสถานที่ทำงานทั้งในส่วนที่ลูกค้าเข้าถึง และไม่ถึง
- ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ภูมิทัศน์ ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า และพนักงาน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านฯ / สาขา และบริษัทฯ
- ฝึกอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย การเตือนภัย และการอพยพของนอกสถานที่ทำงาน ร้านฯ / สาขา หากมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานได้
- รับผิดชอบในการกำกับดูแล สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในร้านฯ / สาขา อย่างรวดเร็ว เพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที
- ปฏิบัติและรับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการผ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 - 45

ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

หากมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านบุฟเฟต์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : HR

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 094-6599666

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

  • ข้อมูลติดต่อ

  ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง

  บริษัท ฟู่ฟู่(ประเทศไทย) จำกัด

  59 หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • 8, 26, 28, 29, 34,
   38, 39, 54, 59, 63,
   77, 97, 157, 204

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top