ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

   กลุ่มบริษัท อินฟรา พลัส จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยการสนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทีมวิศวกร นักวิชาการ นักบริหาร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่า 20 ปี ที่ให้บริการ ทางด้านวิชาการ การวิจัย และให้คําปรึกษา การบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท อินฟรา พลัส จํากัด ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันคือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อความร่วมมือ สนับสนุน และแบ่งปันองค์ความรู้ทางวิชาการ   จากความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้รับบริการในกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอน มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ จนมาได้ซึ่งมาตรฐาน ISO9001:2015 ในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน   ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีลูกค้าสําคัญที่ให้บริการมากมาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลงานการทํางานมากกว่า 250 โครงการ ประกอบด้วย

 • การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการสินทรัพย์ อาทิ การบริหารจัดการทางด้านงานทาง สะพาน ราง รถไฟ งานสํารวจและประเมินสภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสํารวจและจัดทําภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
 • งานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพการใช้งาน
 • งานวางแผนวิเคราะห์และจัดทํางบประมาณที่เหมาะสม
 • การวางแผนงานและการจราจรและขนส่ง
 • งานวางแผนยกระดับความปลอดภัย
 • งานติดตามและประเมินผลการซ่อมบํารุง
 • การใช้งานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่เช่า
 • งานระบบสารสนเทศ (Management Information System: MIS) ภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • การพัฒนา Website & Desktop & Mobile Application

      เรามีวิสัยทัศน์ที่ว่า "เราจะเป็นผู้นำ ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม"


เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลบุคลากรและการประเมินผล (People Data & Evaluation)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)

เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานข้อมูล ประวัติ และการประกาศที่สำคัญ
- สรุปและอัพเดทฐานข้อมูลพนักงาน เช่น พนักงานเข้าใหม่ เปลี่ยนสถานะ และลาออก
- บริหารจัดการบัตรพนักงาน ทั้งพนักงานเข้าใหม่ พนักงานที่ลาออก และพนักงานที่ขอทำบัตรใหม่
- บริหารจัดการเครื่องทาบบัตรทุกครั้งที่ข้อมูลเต็ม เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สรุปบันทึกเวลาเข้า – ออก
- สรุปเบิกค่าตอบแทน ของพนักงาน part time และพนักงาน Rating
- ประสานงานกรณีมีนักศึกษาฝึกงาน
- ประกาศวันหยุด แนะนำพนักงานใหม่ จดหมายเตือน จดหมายปรับสถานะ จดหมายผ่านทดลองงาน
- ติดต่อประสานงาน
- สรุปวันขาด ลา มาสายของพนักงาน ทุกวัน และส่งให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้บริหารฝ่ายทุกสิ้นเดือน
- ดึงข้อมูลจากระบบทาบบัตรเพื่อมาสรุปบันทึกเข้า-ออก ทุกวัน
- สรุปใบลาพนักงาน เพื่อให้กรรมการเซ็นอนุมัติ
- สรุปข้อมูลสถิติที่เกี่ยวพนักงานทุกเดือน อาทิ สถิติลา สาย และอื่น ๆ
- ประกาศกฏระเบียบการลางานทุกชนิด เมื่อมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพิ่มเติมหรือกรณีปรับเปลี่ยนใหม่
- เช็คฟอร์มใบลา ต่าง ๆ

• งานสรรหา (ดำเนินงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่บุคคลและประสานงาน)
- ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น
- Update ข้อมูลผู้สมัครที่น่าสนใจให้ฝ่ายทราบ
- นัดหมายสัมภาษณ์งาน ยื่นข้อเสนอการจ้างงาน
- ชี้แจ้งระเบียบบริษัทเบื้องต้น
- แจ้งสวัสดิการ
- แจ้งผลการสัมภาษณ์ และแจงการเซ็นสัญญา
- ทำสัญญาจ้างพนักงาน 4 ประเภท พนักงานทดลองงาน พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง และ
พนักงานโครงการ
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ส่งต่อพนักงานให้ฝ่าย และจัดการเอกสารต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- สรุปข้อมูลสถิติการสรรหาทุกเดือน

• งานด้านการประเมินบุคลากร
- ออกแบบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินพนักงานประจำปี *google form (ประเมิน 360 องศา)
- วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินพนักงาน และรายงานผลต่อผู้บริหารฝ่าย และผู้บริหารระดับสูงทราบ
- ดำเนินการส่งข้อมูลการทำงาน สวัสดิการต่าง ๆ ที่พนักงานได้รับ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท
ต่อผู้บริหารระดับสูงในช่วงปลายปี
- ออกแบบแบบสอบถามสำหรับการประเมินกิจกรรมที่จัดทุกครั้ง และวิเคราะห์ผลจากแบบประเมิน
ดังกล่าว เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงทราบ

• การให้ข้อมูลพนักงาน
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลเพื่อใช้ทำโครงการ
- ข้อมูลด้านระเบียบบริษัท
• การพัฒนา form
- ปรับปรุงแบบฟอร์มให้สะดวกพร้อมใช้ เช่น
: ฟอร์มขอรายละเอียดวันลา
: ฟอร์มแจงจำนวนวันมาสายทุก 3 เดือน
: ฟอร์มบันทึกวันลาแต่ละปี
: ฟอร์มการลาต่าง ๆ

• อื่นๆ
- เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 กลุ่มงาน สามารถช่วยเหลืองานกันได้ กล่าวคือ สามารถทำงานร่วมกัน ส่งต่อข้อมูลตามที่
ร้องขอ และเป็นปัจจุบันให้แก่กันได้
- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
- ทำคอนเทนและสื่อประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 - 6

อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

รอบคอบ อัธยาศัยดี มีไหวพริบ มีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งเปิดกว้างทาง
ความคิด มี Growth mindset และมีความถนัดในด้านการใช้ Microsoft office

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่ใกล้เคียง

**หากสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - ประกันกลุ่ม
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินทุนฉุกเฉิน
  - โบนัสประจำปี
  - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
  - เงินค่าครองชีพ
  - ดูงาน ท่องเที่ยวในประเทศ
  - ดูงาน ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
  - สัมมนาประจำปี
  - กิจกรรมบริษัทประจำปี เช่น เลี้ยงปีใหม่ เลี้ยงวันครบรอบเทศกาลต่างๆ
  - เครื่องแบบยูนิฟอร์ม
  - การฝึกอบรมและการศึกษา

  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : รจนา เค้าดี

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-5835055

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ

  รจนา เค้าดี และ นิภาพร กุกไชย

  บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด

  188/70 อาคารซัยวอล์ค ห้องเลขที่ ดี16 (ชั้นที่ 3-4) ,ดี17 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • ไม่มี

  • สนามกีฬาแห่งชาติ

  • สามย่าน

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  การเดินทางเพิ่มเติม : เรือโดยสารคลองแสนแสบ ลงที่ท่าเรือเจริญผล

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top