เกี่ยวกับเรา

   กลุ่มบริษัท อินฟรา พลัส จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยการสนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยทีมวิศวกร นักวิชาการ นักบริหาร ที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่า 20 ปี ที่ให้บริการ ทางด้านวิชาการ การวิจัย และให้คําปรึกษา การบริหารจัดการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท อินฟรา พลัส จํากัด ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันคือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อความร่วมมือ สนับสนุน และแบ่งปันองค์ความรู้ทางวิชาการ   จากความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้รับบริการในกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอน มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ จนมาได้ซึ่งมาตรฐาน ISO9001:2015 ในปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน   ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีลูกค้าสําคัญที่ให้บริการมากมาย อาทิ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลงานการทํางานมากกว่า 250 โครงการ ประกอบด้วย

 • การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการสินทรัพย์ อาทิ การบริหารจัดการทางด้านงานทาง สะพาน ราง รถไฟ งานสํารวจและประเมินสภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การสํารวจและจัดทําภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ ขนาดเล็ก (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)
 • งานวิเคราะห์และตรวจสอบสภาพการใช้งาน
 • งานวางแผนวิเคราะห์และจัดทํางบประมาณที่เหมาะสม
 • การวางแผนงานและการจราจรและขนส่ง
 • งานวางแผนยกระดับความปลอดภัย
 • งานติดตามและประเมินผลการซ่อมบํารุง
 • การใช้งานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่เช่า
 • งานระบบสารสนเทศ (Management Information System: MIS) ภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • การพัฒนา Website & Desktop & Mobile Application

      เรามีวิสัยทัศน์ที่ว่า "เราจะเป็นผู้นำ ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม"


Database Analyst

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักการทางวิชาการ หรือ ความต้องการของหน่วยงานที่เหมาะสม
2) ศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การจัดการรูปแบบรายงานและนำเสนอข้อมูล Data Visualization ให้ตรงกับความต้องการ
3) รวบรวม นำเข้า เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผ่านช่องทางรูปแบบต่างๆ
4) วิเคราะห์และดัดแปลงข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากในระบบฐานข้อมูล มาใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
5) ดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ตามวงรอบที่กำหนด
6) สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้
7) เป็นส่วนหนึ่งของทีม Developments ในการรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
8) ให้คำแนะนำในฐานะที่ปรึกษาด้านงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
1) มีความตั้งใจและปณิธานที่จะช่วยเหลือสังคมและประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยองค์ความรู้ที่มีในด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล นวัตกรรม และเทศโนโลยี
2) มีเป้าหมายการทำงานที่ต้องการเรียนรู้การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) หรือระบบสารสนเทศ (IT) ให้ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงาน ตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ
3) มีความสนใจด้านการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถึงแม้จะไม่มีความถนัด แต่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนร่วมงาน ชอบการสอบถาม พูดคุย หารือและแก้ไขปัญหาร่วมกันอยากเป็นกันเอง
4) มีความคิดริเริ่มและต้องการฝึกฝนการนำเสนอกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีพื้นฐานด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL, PL/SQL (หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5) มีความชอบในการค้นหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการทำงานของตนและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ (IS) ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ประกันกลุ่ม
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เงินทุนฉุกเฉิน
  - โบนัสประจำปี
  - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
  - เงินค่าครองชีพ
  - ดูงาน ท่องเที่ยวในประเทศ
  - ดูงาน ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
  - สัมมนาประจำปี
  - กิจกรรมบริษัทประจำปี เช่น เลี้ยงปีใหม่ เลี้ยงวันครบรอบเทศกาลต่างๆ
  - เครื่องแบบยูนิฟอร์ม
  - การฝึกอบรมและการศึกษา
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : รจนา เค้าดี
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 062-0360055
  อีเมล : hr.info@infraplus.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr.info@infraplus.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  รจนา เค้าดี และ ขนิษฐา เวียงแจ
  บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด
  188/70 อาคารซัยวอล์ค ห้องเลขที่ ดี16 (ชั้นที่ 3-4) ,ดี17 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สนามกีฬาแห่งชาติ

  • สามย่าน

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top