เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SIAM BUSINESS ADMINISTRATION NONTHABURI TECHNOLOGICAL COLLEGE ) คือสถาบันการศึกษาระดับ อาชีวศึกษาในเครือของสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ซึ่งสถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเป็นสถาบันที่บุกเบิกด้านการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2522 สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ได้นำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้สอนเป็นแห่งแรก โดยทางสถาบันฯ ได้เน้นการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป และด้วยความสัมฤทธิ์ผลในการสอนทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที่สถาบันฯ ได้ผลิตนักศึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศกว่า 1,000,000 คน พร้อมแต่งตำราเรียนเองมากกว่า 100 รายวิชา และได้ขยายสาขาเพื่อให้บริการการเรียนการสอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์และ ภาษาต่างประเทศ ออกไปยังเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาคกว่า 20  สาขาทั่วประเทศ จนได้รับการยอมรับ จากประชาชนให้เป็นสถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศที่ใหญ่ ทันสมัยและมีมาตรฐานที่สุดในประเทศไทย โดยมีรางวัล ดีเด่นด้านการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายเป็นประกัน และที่ภาคภูมิใจมากที่สุด คือ สถาบันฯ ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2538 ปี 2545 และปี 2550 นอกเหนือจากนั้นยังมีสถาบันในเครือคือมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ และวิทยาเขตรังสิต ซึ่งดำเนิน การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว สถาบันจึงได้ก่อตั้ง “โรงเรียน สยามบริหารธุรกิจ” “SIAM BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE (SBAC)” ขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอนหลักสูตร ภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้สามารถนำความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ และด้านภาษาต่างประเทศไปประกอบอาชีพในธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 ได้จัดตั้งโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  อีก 1 แห่ง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานตามภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีรางวัลดีเด่นด้านการศึกษาที่ภาคภูมิใจ  คือการได้รับรางวัล “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”  ประจำปี 2546 ปี 2550 และ ปี 2554 และในปี 2554  โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ ได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ”ที่อยู่: 54 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000โทรศัพท์: 02 589 1133


สินค้าและบริการ

อาจารย์การท่องเที่ยว

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี(เมืองนนทบุรี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 - 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแบบเรียน รายละเอียดวิชาที่สอน หนังสือเรียน เนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน สื่อเทคโนโลยี และวัดประเมินผล - ให้ความร่วมมือในการเลือกหลักสูตร หนังสือเรียน หนังสือประกอบ สมุดแบบฝึกหัดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน - จัดทำแผนการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะแก่นักเรียนนักศึกษา - ให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียน การวัดและประเมินผล แนะแนว - ติดตามและประเมินผลการเรยนของนักเรียนนักศึกษาในวิชาที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เช่น วิธีการสอน สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล เป็นต้น - ให้ความสนใจ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน - ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไป - วิเคราะห์ และออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ จัดระดับผลการเรียน - จัดทำเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการมาเรียนของนักรเรียนนักศึกษา - ติดตามการหยุดเรียน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน - เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน - ให้ความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอน - งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ช/ ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการดูแลนักเรียน,นักศึกษา หรืองานด้านการศึกษา - มีบุคลิกภาพ,มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ - มีความเสียสละ อดทน รักในอาชีพครู
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  1. ประกันอุบัติเหตุ
  2. ตรวจสุขภาพประจำปี
  3. เครื่องแบบ
  4. ประกาศเกียรติคุณ
  5. สวัสดิการครู
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : จิราวรรณ
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0889791937
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณจิราวรรณ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
  เลขที่ 54 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท์: 0-2589-1133โทรสาร: 0-2589-9889 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์ราชการนนทบุรี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top