เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตช์วิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วยไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ


วีดีโอ

เจ้าหน้าที่ชำนาญการขาย HORECA (ชลบุรี)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี(ทุกเขต/อำเภอ)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000

วันหยุด : วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 10:00 - 19:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายใน ช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม
ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่ฝ่าย Customer Management วางไว้
2.วางแผนงานขายและส่งเสริมการขายสินค้าแต่ละตราสินค้าในช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม โดยเน้นกระจายสินค้า ส่งเสริมการขาย และทำกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
3.วางแผนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในกลุ่มช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม เพื่อผลักดันสินค้าให้มีจำหน่าย ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป และร้านค้าระดับพรีเมี่ยม
4.วางแผนการเปิดช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยมใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป ร้านอาหารและภัตตาคารนานาชาติ มีสินค้าทุกตราสินค้าของบริษัทจำหน่าย
และครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
5.วางแผนการควบคุมคุณภาพของสินค้า คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สินต่างๆ ให้พร้อมบริการ และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขาย (POSM) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ
7.ติดตาม รวบรวม ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม เพื่อนำมาวิเคราะห์ พัฒนาและกำหนดแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร่วมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.วิเคราะห์และทบทวนแผนการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของสินค้าในช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
เพื่อพัฒนากิจกรรมและเพื่อสร้างโอกาสในการผลักดันยอดขาย (Sales Divers) ในครั้งต่อไป
9.ติดตามและประเมินความพึงพอใจในการบริการด้านส่งมอบสินค้าและบริการของกลุ่มลูกค้าช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้

คุณสมบัติ
Educations Background (การศึกษา)
• ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Professional Experiences (ประสบการณ์การทำงาน)
• มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือในธุรกิจโรงแรม ในร้านอาหารพรีเมี่ยม อย่างน้อย 3 ปี
KNOWLEDGE/SKILLS (ความรู้และทักษะ):
• มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
• มีความรู้และทักษะในการบริหารงานการขาย/ส่งเสริมการขาย สินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods) เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเส้นทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค (Route to Market)
• มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สภาพทางการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายรวมทั้งปัจจัยต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
• มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
• มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และสามารถขับรถยนต์ได้
• ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (วันจันทร์ - วันเสาร์) , เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
• สถานที่ทำงาน พื้นที่เขต ชลบุรี

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

หากมีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  - ค่าโทรศัพท์
  - ทุนการศึกษา
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - รถประจำตำแหน่ง
  - เงินจูงใจในการขาย
  - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  - เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  - โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

  ชื่อผู้ติดต่อ : ธัญญารักษ

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0630814154

  อีเมล : [email protected]

  วิธีการรับสมัครงาน

  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ

  ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

  อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

  การเดินทาง


  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  กรุณาเลือกวิธีการสมัครงาน

  • สมัครด้วยเรซูเม่รูปแบบเต็ม จากระบบสมาชิก JOBBKK

  • สมัครง่ายและรวดเร็ว ด้วยการกรอกข้อมูลแบบย่อ

  • สมัครด้วยการแนบไฟล์เรซูเม่ หรือ ผลงานของท่าน

  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

  Top