ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

อนาคตคือสิ่งที่เราร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ WINMED คุณจะเป็นสมาชิกของทีมที่เต็มไปด้วย นักคิด ผู้ที่จะกล้าฝันและกล้าลงมือทำ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศไทยให้ดีที่สุดบริษัท วินเนอร์ยี่เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เป็นบริษัท Health Tech บริษัทแรกของคนไทยที่เข้าจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง หรือสรรหาและคัดเลือกนวตกรรมที่ลํ้าสมัยทางการแพทย์จากทั่วโลก ที่สามารถยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพและช่วยให้ทุกคนในประเทศไทยมีร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุขในทุกๆวันพันธกิจสำคัญของ WINMED ด้านทรัพยากรบุคคลคือการสรรหา รักษา และพัฒนา บุคลากรไฟแรง ผู้สามารถคิดนอกกรอบและมีความรับผิดชอบสูง เพื่อที่จะร่วมกันมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกวัน


Internal Audit Manager

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดพร้าว,เขตห้วยขวาง,เขตวังทองหลาง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อนาคตคือสิ่งที่เราร่วมกันสร้างขึ้น

เมื่อคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ WINMED คุณจะเป็นสมาชิกของทีมที่เต็มไปด้วย นักคิด นักประดิษฐ์ ผู้ที่จะกล้าฝันและกล้าลงมือทำ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศไทยให้ดีที่สุด

บริษัทวินเนอร์ยี่เมดิคอลจำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เป็นบริษัท Health Tech บริษัทแรกของคนไทยที่เข้าจดทะเบียนบนตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง หรือสรรหาและคัดเลือกจากทั่วโลก นวรรตกรรมที่ลํ้าสมัยทางการแพทย์ที่สามารถยกระดับการดูแลรักษาสุขภาพและช่วยให้ทุกคนในประเทศไทยมีร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีความสุขในทุกๆวัน

พันธกิจสำคัญของ WINMED ด้านทรัพยากรบุคคลคือการสรรหา ดึงดูด รักษา และพัฒนา บุคลากรไฟแรง ผู้สามารถคิดนอกกรอบและมีความรับผิดชอบสูง เพื่อที่จะร่วมกันมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในทุกวัน
WINMED ต้องการสรรหา ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีแรงจูงใจให้การทำงานสูง (ไฟแรง) ผู้ที่ได้รับเลือกในหน้าที่นี้จะกำกับดูแลทีมงาน ดำเนินการตรวจสอบตามนโยบาย ระเบียบ และ วิธีปฏิบัติเกี่ยงกับการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า การควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจขององค์กร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นกลาง และมีความเที่ยงธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

* บริหาร และกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
* วางแผนงาน ขั้นตอน และแนวทางการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
*ควบคุมการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อประชุมสรุปผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
* ทำการตรวจทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ ซึ่งอยู่ในแผนหรือขอบเขตการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมในจุดต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่มีการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
* จัดทำร่างแผนการเข้าตรวจติดตาม และควบคุมการเข้าตรวจติดตามผล และจัดทำรายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงาน
* กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่จะทำการทดสอบและวิธีการตรวจสอบ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
* เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอก เพื่อปิดและสรุปงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบย่อยที่วางไว้ และจัดทำร่างข้อตรวจพบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 6
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติขั้นต่ำ
* สำเร็จการศีกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท
* มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารหน่วยงานหรือทีมตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สิ่งที่เราให้ความสำคํญเป็นพิเศษ

* สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
* มีความรู้ความชำนาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบภายใน
* ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรสำหรับผู้ตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน หรือสภาวิชาชีพบัญชี หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* มีความรู้ด้านเทคนิค และวิธีการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของ COSO
* ความสามารถเด่นในการเป็นผู้นำของทีม
* มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมถึงความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีกับผู้อื่น

Winnergy Medical ให้ความเท่าเทียมกับทุกคนในทีม ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ จะได้รับการพิจารณาโดยไม่คำนึงถึง อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด บรรพบุรุษ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ความพิการ ทั้งสิ้น
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่, ตรวจสุขภาพประจำปี
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : พรทิพย์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-725-0888 ต่อ 134
  อีเมล : pornthip_hr@winnergy.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • pornthip_hr@winnergy.co.th
 • hr@winnergy.co.th
 • รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณพรทิพย์
  บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
  634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top