เกี่ยวกับเรา

 “Grand Emporium Logistics Co., Ltd.” is one of “THAI” own company with the fastest growth in Freight Forwarding and Total Logistics solution company. GL is one of the leading logistics company, we provide comprehensive logistics solutions and services such as Nationwide and Global Logistics, Warehouse Management. Transportation Management, Freight Forwarding, E-Commerce Logistics and etc. GL is on mission to expand logistics all over Thailand, South East Asia and other country, bring “THAI” company to worldwide. GL is driving with new logistics innovation on solution design and innovate IT systems to provide efficiency and effectiveness for every customer with the best standards. GL is willing to go the extra mile,  with passionate to be one of the best THAI Logistics Company in Asia. With our strength combination with strongest partner for big volume and drop point in Thailand, we are increasing more and more power to optimize all customer’s logistics needed. We are specialized in; 
 • International Freight Forwarder (Global network)

 • Warehouse Management (Own and Lease Warehouse)

 • Customs Brokerage and Permit Solution

 • Nationwide Distribution

 • E-Commerce Logistics

 • Special Project cargo


พนักงานบริการลูกค้า(ด้านงานขนส่งชิปปิ้งภายในประเทศ)/Customer Service Officer/Truck Planner (Transport Shipping Domestic)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ(บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ประสานงาน ติดตามและตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องจากเอกสารจองรถจากหน่วยงานภายใน (ใบจองรถ/ใบบรรจุหีบห่อ Packing List/ใบตราส่งทางเรือหรือทางอากาศ/MSDS/SPEC) ภายในเวลาและมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบ จำนวน น้ำหนัก ขนาด ปริมาตร อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดส่งสินค้าตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าตามแต่ละประเภท รวมถึงเวลาที่ต้องรับ-ส่งสินค้าหรือเงื่อนไขกำหนดรับสินค้าล่วงเวลาที่ท่าเรือหรือสนามบินให้สอดคล้องกับข้อตกลงของลูกค้าที่รับมาจากพนักงานบริการลูกค้าด้านตัวแทนออกของและการปฏิบัติการจากหน่วยงานผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อดำเนินการจองใช้รถกับหน่วยงานภายในหรือคู่ค้าภายนอกให้ถูกต้องตามประเภทรถขนส่ง (ส่งมอบถูกต้อง ตรงเวลา) โดยไม่มีความเสี่ยง หรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นภายหลังจากการจองรถผิดประเภทหรือไม่ตรงเวลา
2.ตรวจสอบต้นทุนก่อนดำเนินการจองรถ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคู่ค้าบริษัทฯขนส่ง (Sub-contractor lists) ที่เลือกใช้ ราคาต้นทุนขนส่ง สอดคล้องกับต้นทุนและราคาขายที่หน่วยงานบริหารลูกค้าและราคากำหนด รวมถึงอาจร่วมเจรจาต่อรองต้นทุนกับคู่ค้าบริษัทฯขนส่ง เพื่อให้ได้ต้นทุนและมาตรฐานตรงตามที่ตกลงกับลูกค้า
3.ประสานงานจองรถขนส่งจองรถกับหน่วยงานภายใน (รถของบริษัทฯ) และหน่วยงานภายนอก (คู่ค้าบริษัทฯขนส่งตามท่าเรือหรือสนามบินทั่วประเทศ) โดยต้องให้รายละเอียดสินค้า จำนวน น้ำหนัก ขนาด ปริมาตร อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดส่งสินค้าตามมาตรฐานการขนส่งสินค้า แก่คู่ค้าบริษัทฯขนส่ง จัดเตรียมสินค้าและตรวจสอบสอบเอกสารการส่งสินค้า ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
4.ตรวจสอบและติดตามสถานะของการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ติดต่อประสานงานคนขับรถและผู้ประสานงานบริษัทฯคู่ค้าขนส่งของบริษัทฯ (Subcontractor) หรือหน่วยงานภายใน (รถของบริษัทฯ) เพื่อให้แน่ใจว่ารถขนส่งได้ทำการรับสินค้า หรือรับตู้คอนเทนเนอร์เพื่อนำไปบรรจุสินค้าหรือจัดส่งสินค้า รวมถึงติดตามสถานะระหว่างขนส่ง และหลังส่งมอบสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับสินค้าถูกต้อง สินค้าไม่เสียหาย ภายในเวลามาตรฐานที่กำหนด รวมถึงผู้บังคับบัญชา
5.บันทึกข้อมูลสินค้าที่จัดส่งรับส่งและจัดทำใบส่งของ (Delivery Order) ในระบบ FWD รายงานสถานะการจัดส่งให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนกับหน่วยงานที่กำหนด
6.ติดตามและรวบรวมเอกสารการตีกลับและจัดส่งลูกค้าในข้อตกลงที่กำหนด รวมถึงรวบรวมเอกสารปิดบัญชีเพื่อให้วางบิลลูกค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
7.ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เมื่อพบเจอปัญหาในการจัดส่ง
8.จัดทำรายการสรุปการจัดส่งสินค้าเพื่อให้สามารถตรวจเช็คสถานะการจัดส่งได้ทั้งหมดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องและตรงเวลา
9.วิเคราะห์สาเหตุของการจัดส่งที่ล่าช้า ไม่ตรงต่อเวลาที่ลูกค้ากำหนด ความเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไข
10.ประสานงานลูกค้าในการรับ-ส่งสินค้าและอัพเดตสถานะการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด
11.ประสานงาน และสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่ง
12.ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งสอนงานเกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือในการพัฒนา สร้างสรรค์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและครบวงจร
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
-จบปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง การจัดการขนส่ง โลจิสติกส์
-มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการขนส่งมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
-มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
-มีใจรักการบริการและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
-สามารถทำงานนอกเหนือเวลาการทำงาน เพื่อรายงานสถานะและติดตามรถขนส่ง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สวัสดิการอื่นๆ
  ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
  เบี้ยขยัน
  ปรับขึ้นเงินเดือน
  โบนัสประจำปี
  เครื่องแบบพนักงาน
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนภัทร
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-5255263
  อีเมล : [email protected]
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • [email protected]
 • [email protected]
 • [email protected]
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณนภัทร
  บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
  15/3 หมู่ที่ 7 ซอยวัดสลุต ถนนบางนาตราด กม.9 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 356 132 133

  • บางนา

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : อยู่ก่อนถึง บุญถาวร บางนา
  ตรงข้ามแมกกะบางนา
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top