เกี่ยวกับเรา

 “Grand Emporium Logistics Co., Ltd.” is one of “THAI” own company with the fastest growth in Freight Forwarding and Total Logistics solution company. GL is one of the leading logistics company, we provide comprehensive logistics solutions and services such as Nationwide and Global Logistics, Warehouse Management. Transportation Management, Freight Forwarding, E-Commerce Logistics and etc. GL is on mission to expand logistics all over Thailand, South East Asia and other country, bring “THAI” company to worldwide. GL is driving with new logistics innovation on solution design and innovate IT systems to provide efficiency and effectiveness for every customer with the best standards. GL is willing to go the extra mile,  with passionate to be one of the best THAI Logistics Company in Asia. With our strength combination with strongest partner for big volume and drop point in Thailand, we are increasing more and more power to optimize all customer’s logistics needed. We are specialized in; 
 • International Freight Forwarder (Global network)

 • Warehouse Management (Own and Lease Warehouse)

 • Customs Brokerage and Permit Solution

 • Nationwide Distribution

 • E-Commerce Logistics

 • Special Project cargo


หัวหน้างานคลังสินค้า

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ(บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมกับผู้จัดการคลังสินค้า วิเคราะห์และบริหารจัดการต้นทุนคลังสินค้า วางแผนและจัดการใช้พื้นที่ของคลังสินค้า การจัดวางสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เหมาะสมกับประเภทของสินค้า และการเลือกใช้ประเภทรถต่างๆ ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการกับลูกค้า ตลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน อุปกรณ์ วิธีการดำเนินงาน การฝึกอบรม
2. ควบคุม บริหาร และกำหนดพื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ควบคุม ดูแลการจัดเก็บสินค้า จำแนก จัดเรียงสินค้าโดยคำนึงถึงการใช้เนื้อที่ เวลา และแรงงานให้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ตรวจสอบและจัดทำสรุปรายการสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและครบถ้วน
5. ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานที่บริษัทฯ กำหนด
6. ตรวจตรา ดูแลความสะอาดภายในและภายยนอกบริเวณพื้นที่ปฎิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและได้มาตรฐาน และรายงานกรณีพนักงานได้รัอันตรายเกิดจากการทำงาน เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณืที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าลูกค้า อาคารสถานที่และอุปกรณ์ เครื่องมือการทำงานของบริษัทฯ หรือคู่สัญญาของบริษัทฯ โดยไม่ล่าช้า
7. ควบคุมการดำเนินการและการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
8. วางแนวการทำงาน มอบหมาย ควบคุม กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหา ขัดข้องในการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
9. ประสานงานกับลูกค้าในการรับ-ส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
10. ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานให้แก่บริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคลังสินค้า
11. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า และคู่ค้า เกี่ยวกับการให้บริการคลังสินค้า เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ
12. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการให้บริการคลังสินค้าเพื่อให้เกิดความรู้ สร้างความเข้าใจ ควงามเชื่อมั่นและความร่วมมือในการพัฒนาสร้างสรรค์การให้ลริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและครบวงจร
13. ให้ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานในขอบเขตทีรับผิดชอบต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ หรือในการประชุมฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
14. รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายคลังสินค้า เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
15. ตรวจตราและควบควมไม่ให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานเพื่อลดความสุญเสียที่เกิดขึ้น
16. ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยโดยการวางแผน จัดการโครงสร้าง หาผู้รับผิดชอบ และทำการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
17. รักษาระดับมาตารฐานการทำงานให้ได้ตามข้อตกลงกับลูกค้า
18. ติดตามความคิดเห็น ร้องเรียน หรือข้อตำหนิของลูกค้า และแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดร่วมกัน
19. พัฒนาพนักงานให้พร้อมที่จะให้บริการและสามารถชี้แจงรายละเอียดในด้านต่างๆที่ลูกค้าต้องการทราบได้
20. เอกสารทุกประเภทที่ใช้ในคลังสินค้าและจัดส่งต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
21. สินค้าทุกรายการที่รับ-จ่ายต้องมีเอกสารควบคุมทั้งหมดและต้องทำการแยกประเภทให้ชัดเจน
22. ตรวจสอบ ค้นหาเอกสารและให้ข้อมูลแก่หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้
23. ประสานงานเพื่อขอขึ้นทะเบียนเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการบริการด้านคลังสินค้าและจัดส่ง
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- การศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงาน ด้านคลังสินค้า 2 ปี
- มีความเป็นผู้นำ
- มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร
- มีใจรักการบริการและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สวัสดิการอื่นๆ
  ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
  เบี้ยขยัน
  ปรับขึ้นเงินเดือน
  โบนัสประจำปี
  เครื่องแบบพนักงาน
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนภัทร
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-5255263
  อีเมล : hr@gelogs.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@gelogs.co.th
 • jaravee.ju@gelogs.co.th
 • navin.mo@gelogs.co.th
 • peerapat.s@gelogs.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณนภัทร
  บริษัท แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์ จำกัด
  15/3 หมู่ที่ 7 ซอยวัดสลุต ถนนบางนาตราด กม.9 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • 356 132 133

  • บางนา

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : อยู่ก่อนถึง บุญถาวร บางนา
  ตรงข้ามแมกกะบางนา
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top